Boka lokaler, planer och hallar

Här hittar du information om bokning av stadens idrotts­anläggningar och andra lokaler för arrangemang.

Boka idrottsanläggning

De flesta av stadens idrottsanläggningar bokas genom bokningssystemet Interbook Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om de bokas på annat sätt, framgår det av informationen vid respektive anläggning.

De bokningsbara anläggningarna är listade på sidorna Sporthallar, Ishallar, Tennisbanor och Fotbollsplaner. Där finns information om storlek, adress, användningsområde, kontaktuppgifter för bokning och frågor.

Taxor och avgifter för idrottsanläggningar Pdf, 576 kB, öppnas i nytt fönster.

Allmänna vill­kor för bok­ning av idrotts­anläggning Visa Dölj

Bokningsbekräftelse

Hyresavtalet gäller enligt bifogad bokningsbekräftelse.

Solna stad betraktar den som skrivit på bokningsbekräftelsen som ansvarig ledare. Anläggningar får endast användas för i bokningsbekräftelsen angiven tid och ändamål.

Kunden är skyldig att rätta sig efter Bokningsbekräftelsen, Allmänna villkor och Särskilda villkor samt anvisningar som lämnas av ansvarig personal.

Bokningsbekräftelse kan endast tecknas av person som är myndig.

Hyresgäst äger inte rätt att till annan överlåta eller sälja bokningsbekräftelse. Bokad tid får ej utnyttjas förrän undertecknad bokningsbekräftelse erhållits av Solna stad.

Vid uppenbar misskötsel eller underlåtenhet att följa bokningsbekräftelsen, Allmänna villkor och Särskilda villkor kan kultur- och fritidsförvaltningen besluta om att hyresavtalet omedelbart upphör.

Inskränkningar i nyttjandet

Solna stad kan undantagsvis komma att lämna återbud till förhyrd tid på grund av reparationsarbeten eller vid utnyttjande av anläggningen för skoländamål eller av olika slags arrangemang. Ansvarig förvaltning kommer i så fall att sända ut meddelande härom i så god tid som möjligt.

Kunden får inte hindra personal/ambulerande tillsyn tillträde till anläggningen eller att under hyrestiden utföra nödvändiga arbetsuppgifter i hyresobjektet.

Kunden skall rätta sig efter anvisningar från ansvarig personal samt på begäran uppge nödvändiginformation så att bokningsinformationen kan kontrolleras.

Solna stad äger rätt att vägra uthyrning om det kan antas att denna medför ej ringa ordningsstörningar eller olaglig handling i eller invid lokalen. Om bokningen redan ingåtts har förvaltningen rätt att när som helst avbryta/häva uthyrningen utan rätt till ersättning för hyresgästen.

När får lokalen användas

De förhyrda lokalerna får tas i bruk enligt den förhyrda tiden. Observera att i förhyrd tid skall ingå tid för lokalens eventuella iordningställande och för lokalens återställande till ursprungligt skick.

Omklädningsrum får tas i bruk tidigast 20 minuter före upplåten tid och ska vara utrymda senast 20 minuter efter upplåten tid om ej annat avtalats.

Betalningsvillkor – Förfallodag

Om inget annat avtalats sker fakturering efter nyttjad tid med förfallodag 30 dagar efter fakturadatum.

Förfallodatum framgår av fakturan och anges med villkoret Oss tillhanda senast åå-mm-dd.

Betalningspåminnelse

Avgift för skriftlig betalningspåminnelse tas ut av staden efter avtal i enlighet med gällande lag och förordning (för närvarande 50 kronor).

Inkassokrav

Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen. Kostnadsersättning enligt gällande lag och förordning debiteras (för närvarande 160 kronor).

Om kunden är en förening kan utebliven betalning komma att kvittas mot eventuella bidrag till föreningen.

Dröjsmålsränta

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen (referensränta +8 procent) tills full betalning sker.

För dröjsmålsräntefakturor är förfallodagen 20 dagar efter fakturadatum.
Förfallodatum framgår av dröjsmålsräntefakturan och anges med villkoret Oss tillhanda senast åå-mm-dd.

Ändring av villkor

Dessa villkor gäller tills vidare om inget annat avtalas eller ändring i lag sker. Meddelande om förändringar sker genom information på stadens hemsida eller på annat sätt, till exempel information på räkning.

Aktuella avtalsvillkor/regler och anvisningar, finns tillgängliga på stadens webbplats solna.se och kan därutöver rekvireras från respektive ansvarig förvaltning.

Betalning utgår enligt gällande prislista eller enligt separat upprättat avtal.

Efterdebitering av kunden kan förekomma med anledning av extra tillsyn, behov av extra städning, reparationer eller i övrigt då hyresvärden förorsakats extra kostnader.

Solna stad ansvarar ej för värdesaker eller andra tillhörigheter som medförs till hyrd lokal.

Fel och skador

Lokaler/anläggningar uthyres i befintligt skick. Det ankommer på kunden att bedöma och själv ta ansvar för att lokal eller anläggning lämpar sig för den verksamhet förhyrningen avser.

Fel eller skada på anläggningen och inventarier ska anmälas enligt Särskilda villkor.

Har skada uppkommit avsiktligt eller på grund av vårdslöshet skall hyresgästen till fullo ersätta den uppkomna skadan. Tilldelad hyrestid kan också komma att sägas upp.

Avbokning

Avbokning skall ske till förvaltningen senast 14 dagar före match- eller träningstillfället.

Vid sen avbokning eller vid ej utnyttjad tid kommer kunden att debiteras enligt förvaltningens prislista.

Om lokaler/anläggningar ej tas i bruk inom 30 minuter efter utsatt tidpunkt, är dispositionsrätten förverkad för upplåtelsetillfället.

Se särskilda villkor samt förvaltningens prislista för övriga regler.

Säkerhet

Det åligger kunden att själv inhämta och följa erforderliga myndighetstillstånd.

Det ankommer på kunden att tillse att det i lokaler/anläggningar inte vistas fler personer än tillåtet och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta.

Vid förhyrningen svarar kunden för att tillfredsställande ordning och vakthållning upprätthålls i och i anslutning till hyresobjektet. Hyresvärden äger rätt att på kundens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om kunden inte kan upprätthålla ordningen.

Ansvarig ledare ansvarar för att deltagarna erhåller upplysning om de risker som kan vara förenade med verksamheten och för att skyddsföreskrifter och övriga anvisningar följs.

Kunden har skyldighet att ombesörja erforderlig läkar- och sjukvårdsberedskap.

Övrigt

TV, radio, video, film eller annan teknisk och elektronisk upptagning får endast ske efter tillstånd från förvaltningen.

Reklam såväl inom som i anslutning till anläggningen/lokalen får inte förekomma utan tillstånd av förvaltningen. I övrigt gäller Solna stads policy om sponsoring till barn och unga och förvaltningens riktlinjer för reklam på idrottsanläggningar.

Drogfria anläggningar

Ingen användning av droger bland Solnas barn och ungdomar ska accepteras. Vuxna uppmanas att agera som föredömen. Rökning och alkoholhaltiga drycker är förbjudet i samtliga lokaler.

Force Majeure

Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet, som inte parterna kan råda över och som innebär att lokaler/anläggningar inte kan brukas enligt avtalet, medför ej skadeståndsskyldighet för parterna.

Taxor och avgifter för idrotts­anläggningar Visa Dölj

Boka lokal för arrangemang

I Solna finns ett antal bokningsbara lokaler för olika typer av evenemang. Bokningar kan göras av privatpersoner, företag och föreningar. Läs mer om lokalerna på sidan med bokningsbara lokaler.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad