Avgift för fritidshem och fritidsklubb

Maxtaxa gäller för förskola, fritidshem och fritidsklubb i Solna stad.

Du betalar avgift enligt gällande regler från och med första dagen och betalar 12 månader per år. Maxtaxa är den högsta avgift som varje familj får betala för barnets plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidsklubb eller fritidshem. Avgiften beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst.

Du ska registrera hushållets inkomst i e-tjänsten. Vid utebliven registrering av inkomst betalar du högsta maxtaxan.

Du meddelar ditt barns vistelsetid till skolan eller fritidsklubben.

Maxtaxa för fritidshem/fritidsklubb

Fritidshem/fritidsklubb

Avgiftstak Dock högst...
Barn 1 2% 950 kr
Barn 2 1% 475 kr
Barn 3 1% 475 kr
Barn 4
ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 o.s.v.

Inkomst

Du ska anmäla inkomst via e-tjänsten på din familjesida. Inkomstuppgiften gäller från den första i månaden efter anmälningsdatum.

Som inkomst räknas:

 • Arbetslöshetsersättning
 • Arvode till familjehemsföräldrar
 • Arbetsmarknadsutbildningsbidrag
 • Bruttolön
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Familjebidrag/familjepenning
 • Föräldrapenning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Pension (inte barnpension)
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen
 • Överskott i inkomstslaget/näringsverksamhet
Dela: