Skolbarnsomsorg och korttidstillsyn

Skolbarnsomsorg

I Solna inkluderas barn som är i behov av särskilt stöd i den ordinarie verksamheten så som skollagen föreskriver. Verksamheten bedrivs på Solnas så kallade fritidsklubbar, med fritidsledare som personal.

Målet för verksamheten är att ge barn och ungdomar god omsorg och meningsfull fritid i den ordinarie verksamheten där individuell utveckling och social gemenskap stimuleras. Skolbarnsomsorgen ska komplettera skolan såväl tidsmässigt som innehållsmässigt. Barnet har med andra ord inte bara rätt till en plats utan även till en verksamhet av sådan kvalitet att barnet får sitt behov av särskilt stöd tillgodosett.

Personaltätheten är högre på de fritidsanläggningar som erbjuder särskilt anpassade aktiviteter. Dessutom har personalen kunskap om och erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsvariation. Fritidsledarnas roll och förhållningssätt är mycket viktigt i arbetet med barn med funktionsvariation. Därför satsar enheten kontinuerligt på fortbildning för personalen. All personal skall ha kunskaper om och förmåga att möta barn med olika former av funktionsvariation.

De ungdomar med särskilda behov som har sin skolbarnsomsorg utanför kommunen har oftast haft sin skol- och fritidsplacering i en specialverksamhet under hela sin skolgång.

Korttidstillsyn

Enheten bedriver även korttidstillsyn på uppdrag av omvårdnadsförvaltningen. Det innebär att många av våra barn och ungdomar med funktionsvariation är placerade och/eller besökare på våra fritidsanläggningar under en tioårsperiod, från 10 till 20 års ålder.

Dela: