För unga med funktionsvariation

Barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd har rätt att få sina behov tillgodosedda. Dessa behov kan vara mycket varierande, vilket ställer höga krav på att anpassa verksamheten utifrån barnens behov. De främsta styrdokumenten för dessa ungdomars skolbarnsomsorg och övriga fritid är Skollagen, Skolverkets allmänna råd, och LSS (lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade).

Solnas fritidsverksamhet är en förebild

Kultur- och fritidsförvaltningens arbete för att utveckla fritidsverksamheten för unga med funktionsvariation är uppskattat av brukarna och har fått viss uppmärksamhet nationellt inom branschen. Det är inte ovanligt att studiebesök förläggs i Solna i samband med konferenser och utbyten på nationell nivå. Solnas fritidsledare och tjänstemän har också vid flera tillfällen blivit inbjudna till liknande tillfällen som företrädare för goda exempel inom denna verksamhet.

Solna stad och föreningslivet samverkar

Ett flertal föreningar erbjuder även barn och ungdomar med funktionsvariation att delta i verksamheten.

Dela: