Påverka i förskolan

Samarbetet med vårdnadshavare är viktigt för att barnet ska utvecklas så bra som möjligt på förskolan.

Samverkan sker främst genom den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Andra tillfällen för samverkan är föräldrarmöten, föräldrafika och utvecklingssamtal som vi har två gånger om året ang just ditt barn. Du kan när som helst be om ett samtal med någon i personalen om du önskar det.

Förskolerådet

Förskolerådet är ett informations- och diskussionsforum för vårdnadshavarrepresentanter och förskolans ledning i form av förskolechef och pedagogiskt ansvarig på förskolan. Förskolerådet är inget beslutande organ.

Förskolans ledning informerar om vad som är på gång i staden och i förvaltningen som påverkar enheten och förskolan.

På mötena diskuteras sådant som berör hela förskolan. Vi pratar inte om enskilda personer eller avdelningar, varken barn eller vuxna.

Förskolerådet består av 2-3 föräldrarepresentanter från varje avdelning som väljs på höstens första föräldramöte.

Förskolerådsrepresentanten representerar sitt barns avdelning.

Åtagandet gäller hela verksamhetsåret. Om man av någon anledning inte kan fullfölja sitt åtagande kan man inte själv utse ersättare. Nya representanter tillsätts endast på föräldramöte.

Föräldrarådsrepresentantens uppgift är att förmedla synpunkter från andra vårdnadshavare på avdelningen som rör hela förskolan och förmedla information från rådet tillbaka till övriga vårdnadshavare.

Minnesanteckningar förs av frivillig förskolerådsspresentant.

Förskolerådet har cirka två möten per termin mellan 16.30-18.00. Förskolechef tillkallar eller se kalendern ifall datum är bestämt och hen kan kalla till ett extra möte om speciellt behov uppstår.

Dela: