Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplanen gäller för barn och personal. Den har sin utgångspunkt i följande lagtext.

Skollagen 1 kap §2, tredje stycket

Verksamheten i skolan skall utformas i överenskommelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människans egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan..."Främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiskt beteenden"

AFS (Arbetarskyddstyrelsens författningssamling) 1993:17 6§

"Arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling skall snabbt få hjälp eller stöd. Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta. "(med arbetstagare avses här barn/elever samt personal)

AFS 1993:17 5§

"Det är viktigt att varje arbetstagare är medveten om sin egen möjlighet och skyldighet att medverka till ett gott klimat på arbetsplatsen".

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap".

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling (PDF-dokument, 295 kB)

Dela: