Säkra och trygga skolvägar

Solna växer med nya områden och staden blir tätare. Fler barn och unga kommer i framtiden att röra sig i Solna och ta sig till och från skolorna. Sedan 2017 har Solna stad en plan för säkra skolvägar med målet är att skapa en tydligare, tryggare och mer strukturerad trafikmiljö.

För att höja trafiksäkerheten vid skolorna ytterligare har en plan för säkrare skolvägar tagits fram, liksom ett genomförandeprogram. Planen för säkra skolvägar beslutades i tre nämnder under slutet av år 2017 och följdes av en genomförandeplan våren 2018. De åtgärder som genomförs vid stadens skolor bygger till stor del på en enkätundersökning som genomfördes 2017 bland vårdnadshavare, elever och skolpersonal för att få en bild över hur barnen rör sig till och från skolområdena.

Under sommaren 2019 genomförs åtgärder vid Skytteholmsskolan, Ekensbergsskolan och Vittraskolan. 2018 gjordes förbättringar i trafikmiljön vid Råsunda skola och Bergshamraskolan.

Exempel på förbättringar i trafikmiljön kring skolorna:

  • Såväl nya som tydligare övergångställen och breddade gångbanor där barn korsar gator
  • Tydligare vägskyltning och gatumarkeringar
  • Varningssystem vid övergångsställen med blinkande ljus kopplat till rörelsesensorer
  • Digitala hastighetsskyltar
  • Nya platser för hämtning- och lämning med tydligare skyltning
  • Tillgänglighetsanpassa genom bland annat kantstenssänkning
  • Buskagebeskärning vid strategiska platser för att öka sikten
  • Förbättrad belysning

Hjälp till – visa hänsyn

Alla som rör sig ute i trafiken kan hjälpa till att skapa en tryggare trafikmiljö genom att visa mer hänsyn och omtanke. Du som är förälder kan bland annat:

  • hjälpa till genom att gå eller cykla med ditt barn till skolan istället för att skjutsa med bil, då blir trafikmiljön kring skolorna lugnare. Det bidrar också till att barnen lär sig att vistas i trafiken samt ger en aktiv vardag med frisk luft och motion.
  • ordna ett gåtåg (även kallat vandrande skolbuss) tillsammans med andra föräldrar. Gåtåg är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan.
Dela: