Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering

Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering på
förskolor och skolor i Solna stad.

Så här kan du lämna dina synpunkter/klagomål:

A Till berörd personal
B Till rektor/förskolechef för enheten
C Genom www.solna.se/synpunkter på Solna stads hemsida

www.solna.se/synpunkter är ett kommungemensamt system för synpunkter som kan lämnas undertecknade eller anonyma.

Alla skriftliga synpunkter som inkommer till enheterna eller genom www.solna.se/synpunkter registreras, sammanställs och redovisas till den politiska nämnden två gånger per år.
Önskar du som anmälare ett personligt svar måste kontaktuppgifterna fyllas i.
Om du vill framföra synpunkter/klagomål till personal eller skolledning går det bra att använda vidhängande blankett som även finns att hämta på sitt barns förskolas eller skolas expedition.

Enligt 4 kap 8§ i skollagen gällande från 1 juli 2011 ska det finnas rutiner för klagomål: "Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt."

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia