Skolstart – visa hänsyn i trafiken

Nu kommer Solnas skolbarn tillbaka efter sommarlovet. Med fler barn i rörelse i staden är det extra viktigt att visa hänsyn och omtanke, för en tryggare trafikmiljö. För att höja trafiksäkerheten ytterligare har staden genomfört förbättringar i trafikmiljön vid skolor under sommaren.

Solnas barn ska känna sig säkra och trygga i trafiken på väg till och från skolan. Alla som rör sig ute i trafiken kan hjälpa till att skapa en tryggare trafikmiljö genom att visa mer hänsyn och omtanke.

- Barn i Solna ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt och säkert sätt varje dag. Staden har genomfört en rad insatser i den fysiska trafikmiljön kring skolorna. Samtidigt är det viktigt att vi alla visar mer hänsyn i trafiken nu när många barn går eller cyklar på väg till skolan – många av dem kanske på egen hand för första gången, säger Marianne Damström Gereben, skolnämndens ordförande, Solna stad.

Säkra skolvägar i Solna

Solna stad arbetar utifrån en strategi och en genomförandeplan för säkra skolvägar. Insatserna vid de olika skolorna varierar, men det övergripande målet är att skapa en tydligare, tryggare och mer strukturerad trafikmiljö i staden. Bland annat skapas fler och säkrare passager över gator där många barn rör sig på väg till och från skolan.

Under sommaren 2019 genomförs åtgärder vid Skytteholmsskolan, Ekensbergsskolan och Vittraskolan. 2018 gjordes förbättringar i trafikmiljön vid Råsunda skola och Bergshamraskolan.

Exempel på förbättringar i trafikmiljön kring skolorna:

  • Såväl nya som tydligare övergångställen och breddade gångbanor där barn korsar gator
  • Tydligare vägskyltning och gatumarkeringar
  • Varningssystem vid övergångsställen med blinkande ljus kopplat till rörelsesensorer
  • Digitala hastighetsskyltar
  • Nya platser för hämtning- och lämning med tydligare skyltning
  • Tillgänglighetsanpassa genom bland annat kantstenssänkning
  • Buskagebeskärning vid strategiska platser för att öka sikten
  • Förbättrad belysning

Hjälp till – visa hänsyn

Alla som rör sig ute i trafiken kan hjälpa till att skapa en tryggare trafikmiljö genom att visa mer hänsyn och omtanke. Du som är förälder kan bland annat:

  • hjälpa till genom att gå eller cykla med ditt barn till skolan istället för att skjutsa med bil, då blir trafikmiljön kring skolorna lugnare. Det bidrar också till att barnen lär sig att vistas i trafiken samt ger en aktiv vardag med frisk luft och motion.
  • ordna ett gåtåg (även kallat vandrande skolbuss) tillsammans med andra föräldrar. Gåtåg är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan.

Tack för att du går och cyklar!

Dela: