Nya skolor för en växande stad

Solna växer och fler elever kommer att behöva plats på skolorna i staden. Staden har därför tagit fram en skolförsörjningsplan för att säkerställa att tillgången på platser möter behoven. I planen framgår bl a att Raoul Wallenbergskolan kompletterar sin f-6 skola i Järvastaden med ett högstadium i Bagartorp och att Internationella Engelska Skolan etablerar en 4-9 skola i Huvudsta.

Skolförsörjningsplanen bygger på en utredning av behovet av kommunal service till 2025, som staden genomförde under 2018. För norra Solna visar utredningen att det finns ett stort behov av att tillföra högstadieplatser i och omkring Järvastaden, medan behovet av högstadieplatser i Bergshamra är begränsat. Även i södra Solna finns ett behov av att tillskapa nya skolplatser medan kapaciteten i skolorna i centrala Solna är tillräcklig för att möta behoven.

Skolförsörjningsplanen beslutades av skolnämnden den 21 februari 2019.

- Med skolförsörjningsplanen och de nya skolorna möter vi det växande behovet av plats på våra skolor i hela Solna under lång tid framöver, säger Alessandra Wallman, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad.

Nytt högstadium i Bagartorp

För att möta behovet av nya högstadieplatser i norra Solna byggs ett nytt högstadium i Bagartorp, på den befintliga skoltomten. Det är Raoul Wallenbergskolan (RWS) som expanderar och kompletterar sin f-6 skola i Järvastaden med ett högstadium. Den kommer att rymma cirka 350 elever från årskurs 7 till 9 och ha en idrottsprofil. I anslutning till högstadiet byggs en fullstor idrottshall, som blir öppen för föreningar och enskilda den tid som den inte används av skolan.

I lokalerna anordnas också nya lokaler för fritidsgården Torget, vars befintliga lokaler kommer att rivas i samband med den fortsatta utvecklingen i Bagartorp. Den nya fritidsgården kommer att erbjuda verksamhet för ungdomar på kvällar och helger. Det nya högstadiet i Bagartorp uppförs av fastighetsägaren Hemsö. Det beräknas stå färdigt till höstterminstarten 2021.

Bergshamraskolan får en ny stadieindelning

I samband med utvecklingen av det nya högstadiet i Bagartorp stängs högstadiet i Bergshamra. Bergshamraskolan är en populär skola med goda skolresultat, men det finns inte ett tillräckligt stort elevunderlag bland de boende i Bergshamra för att fylla högstadiet. Genom avveckling av högstadiet kan Bergshamraskolan lägga fokus på att bygga upp en långsiktigt stark skolverksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna i Bergshamras högstadium ges möjlighet att flytta över till Ulriksdalsskolans högstadium, det nya högstadiet i Bagartorp eller till andra högstadier i Solna.

Därutöver görs i Bergshamraskolan en satsning på att bygga upp nya skolplatser för elever i behov av särskilt stöd. Syftet är att skapa förutsättningar för undervisning på hemmaplan för elever, som har behov av särskilt stöd. Platserna vänder sig till elever i behov av särskilt stöd från förskoleklass till årskurs 6. Den nya verksamheten byggs upp successivt och kommer i förlängningen att kunna nyttja de lokaler som högstadiet tidigare har använt.

Det görs också en satsning på att utveckla ett rum för skapande, ett så kallat Makerspace, där eleverna ska kunna driva projekt och samarbeta under kreativa former. Syftet är att stärka hela den pedagogiska verksamheten och att särskilt utmana elever i årskurs 4-6. Planeringen för Makerspace kommer att påbörjas under 2019 och stå klart till höstterminen 2020.

Fritidsgården Q-lan och Kulturskolan kommer att finnas kvar i anslutning till Bergshamraskolan.

Ny skola i Huvudsta

I februari 2018 beslutade kommunstyrelsen om att bygga en ny grundskola i Huvudsta med förskoleklass upp till årskurs 9. Planering för den nya Huvudstaskolan pågår, som ska stå klar hösten 2022. Tallbackaskolans elever flyttar då till den nya skolan, som också kommer att kunna ta emot fler elever i takt med att befolkningen ökar.

I samband med det får Granbackaskolan en ny stadieindelning och ett tydligare fokus på de yngre barnen – med förskoleklass till årskurs 3 (istället för till dagens årskurs 5). Elever går därmed över till den nya skolan i Huvudsta från årskurs 4.

I samband med den nya stadieindelningen kommer lokalerna på Granbackaskolan att renoveras och byggas om för att möjliggöra nya lärararbetsplatser och lokaler för fritidshem. Ombyggnaden påbörjas 2022 i samband med att Huvudstaskolan står färdig. Tallbackaskolan kommer att användas som tillfällig lokal för Granbackaskolans elever under renoveringen.

Engelska Skolan etablerar sig

Därutöver planerar Internationella Engelska skolan att starta en ny grundskola för årskurs 4 till 9 i med plats för 600 till 900 elever i södra Solna. Etableringen sker i Vasakronans lokaler i det nybyggda Ingenting-området. För att göra etableringen möjlig kommer staden att göra en ändring av detaljplanen för den aktuella fastigheten. I planarbetet kommer skolvägarna till Internationella Engelska Skolan att ses över utifrån Solna stads plan för säkra skolvägar. Internationella Engelska Skolan beräknas kunna starta i Solna läsåret 2020/2021.

Råsunda centralskola öppnade

I samband med att Råsunda centralskola färdigställdes till höstterminen 2018 flyttade Råsundaskolans högstadieelever över till den nya Råsunda centralskola. Därmed fick Råsundaskolan en ny stadieindelning från förskoleklass till årskurs 6. Under 2018 utökades också Ekenbergsskolan med en årskurs, och bedriver nu grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Sedan tidigare har Parkskolan i Hagalund tillkommit med förskoleklass till årskurs 3. Sammantaget skapar dessa tillskott tillsammans med övriga skolor i centrala Solna ett överskott på platser, som möter behovet av platser i takt med att befolkningen växer.

Dela: