Förskolan i utveckling - ny strategi för ökad kvalitet

Alla barn i Sverige har rätt till en förskola av god kvalitet. Solna stad har nu tagit fram en ny strategi för att kvaliteten i stadens förskolor ska förbättras. Målsättningen är att barnens trygghet i förskolan ska öka och att barnen ska vara väl förberedda för övergången till förskoleklass och skolan.


Foto: Scandinav

Brukarundersökningen för Solna stads förskolor visar att 90 procent av vårdnadshavarna känner att deras barn är trygga. För att öka kvaliteten ytterligare i stadens förskolor har Solna stad tagit fram en strategi som nu beslutats av barn- och utbildningsnämnden samt av kommunstyrelsen.

Målet med den nya strategin är att barnens trygghet i förskolan ska öka och att barnen ska vara väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola. Samt även att förskolans arbete, tillsammans med fritidshemmens och grundskolornas arbete, ska leda till att varje elev efter genomgången grundskola har god läsförståelse.

Det är flera faktorer som samspelar och påverkar kvaliteten inom förskolan. Skolverket pekar på personalens kompetens, barngruppens storlek och personaltätheten som särskilt viktiga.

- I stadens förskolor ser vi positiva trender med minskade barngrupper och ökad personaltäthet och när vi jämför oss med andra kommuner i länet står vi oss bra. Strategin blir nu ett bra verktyg för oss att synliggöra alla de delar som tillsammans påverkar och gynnar barnens lärande i förskolan, säger Alessandra Wallman tf chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad.

Strategins innehåll

Strategin innehåller tio specifika utvecklingsstrategier som har identifierats som viktiga för att uppnå målet om bättre kvalitet i förskolan. I strategin förtydligas hur arbetet ska fortgå inom respektive utvecklingsstrategi.

- Lika viktigt att vi nu har en strategi för att öka kunskapsresultaten i skolan, lika viktigt är det att vi har en som berör förskolan. Huvudområden är systematiskt kvalitetsarbete, organisation, lärmiljö och kompetens och strategin bygger såklart på forskning och beprövat arbete, säger Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd.

Utifrån dessa huvudområden har tio specifika utvecklingsstrategier identifierats som viktiga för att uppnå målet om att förbättra kvaliteten:

  1. Tydligt pedagogiskt ledarskap
  2. Tydliga mål och förväntningar i förskolans olika professioner
  3. Kompetensutveckling genom kollegialt lärande
  4. Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer
  5. Organisation för kvalitet
  6. Pedagogisk dokumentation
  7. Utveckla undervisningen
  8. Säkra kompetensförsörjningen
  9. Förstärka värdegrundsuppdraget
  10. Stödjande processer för lärande

Läs hela strategin här (PDF-dokument, 376 kB)

Genomförande

Strategin är ett styrande dokument och omfattar Solnas stads kommunala förskolor, som lyder under barn- och utbildningsförvaltningen. Strategin ska uppdateras varje mandatperiod och denna strategi gäller under perioden 2018 - 2022. Arbetet med strategins genomförande kommer att specificeras i nämndens verksamhetsplan och budget där nämnden antar vilka aktiviteter som ska utföras varje år.

Dela: