Frågor och svar om brukarundersökningen

Om brukarundersökningen

 1. Varför görs brukarundersökningen?

  Vårdnadshavares och elevers synpunkter är viktiga för att utveckla verksamheten och för att mäta barn- och utbildningsnämndens mål i verksamhetsplan och budget.

  Den ger vårdnadshavare och elev möjlighet att uttrycka sina synpunkter på förskola och skola. Den ger ytterligare möjlighet till inflytande.

  Undersökningen ger Solna stad, förskola och skola information om kvaliteten utifrån vårdnadshavares och elevers perspektiv och används som underlag för kvalitetsutveckling. Svaren från brukarundersökningen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Undersökningen analyseras av varje förskola och skola samt övergripande av förvaltningen. Detta för att ta fram de områden och aktiviteter som behöver utvecklas eller förstärkas.

  Undersökningen ger även vårdnadshavare underlag för val av förskola och skola.

 2. Hur väljs frågorna ut?

  Frågorna i undersökningen bygger på läroplanens mål och de mål som barn- och utbildningsnämnden har beslutat för förskolor och skolor.

 3. Hur hanteras resultatet?

  Resultatet samlas in av företaget Intermetra AB som fått uppdraget att hjälpa barn- och utbildningsförvaltningen med undersökningen.

  Alla svar behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer att sammanställas i grupperad form så att det inte framgår vad någon enskild person svarat.

  När barn- och utbildningsförvaltningen får resultatet analyseras det och används som en del av utvecklingsarbetet på förvaltningsnivå. Respektive förskola och skola analyserar sina resultat. Analysen är en del i förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete för att utveckla verksamheten.

 4. När presenteras resultatet?

  Företaget Intermetra AB gör en sammanställning av resultatet som presenteras på solna.se. Barn- och utbildningsförvaltningen gör en övergripande analys och respektive verksamhet gör en egen. En presentation av analysen görs på barn- och utbildningsnämnden och därefter på solna.se

 5. Kan jag verkligen vara med och påverka genom att svara på enkäten?

  Enkätresultatet är en viktig del i utvecklingsarbetet i kommunen och i respektive förskola och skola. Det är därför bra om så många som möjligt svarar på enkäten för att få ett tillförlitligt resultat.

  Förskolor och skolor använder undersökningen som ett viktigt verktyg för kvalitetsutveckling och som en del i samverkan mellan förskola/skola och hem.

 6. Är det bara kommunala förskolor och skolor som omfattas av undersökningen?

  Alla kommunala förskolor och skolor omfattas. De fristående förskolor och skolor som vill får vara med.

Dela: