Kemikaliesmart förskola och skola

Barn och unga är den grupp i samhället som är mest känslig. Därför arbetar Solna stad tillsammans med föräldrar och personal för att göra skolor och förskolor kemikaliesmarta och minska mängden ohälsosamma ämnen i barnens miljö.


Foto: Solna stad

I vår miljö och för att utveckla och producera produkter används olika former av kemikalier. Studier har visat att en del av dessa kemikalier är ohälsosamma för djur och människor. Barn och unga, är den grupp i samhället som är mest känslig för dessa kemikalier eftersom de fortfarande växer och utvecklas.

För att ge stöd till förskolan och skolan att arbeta för en kemikaliesmart miljö har Solna stad tagit fram råd för en kemikaliesmart förskola och skola, råd vid inköp, information om kemikalier att undvika samt checklistor och mall för kemikalieförteckning. Föreläsningar för personal och föräldrar har anordnats för att fördjupa kunskapen inom området. I stadens intranät finns möjlighet för stadens medarbetare att ta del av samt dela med sig av erfarenheter och material.

Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd.

Dela: