Resor till och från skolan

Elev på gymnasieskola som har 6 km eller längre mellan bostadsadress och skola och som dagligen pendlar mellan bostad och skola, har enligt skollag rätt att få ersättning för skolresan.

Med bostadsadress avses den adress där eleven är folkbokförd. Skolans adress är den plats där skolan har sin huvudsakliga verksamhet. Ersättning för resor beviljas för elev som är berättigad till studiehjälp enligt studiestödslagen.

Inom Stockholms län

Elever folkbokförda i Solna som har 6 km eller längre mellan bostadsadress och skola i Stockholms län får SL:s terminskort (dagkort) från sin gymnasieskola. Vanligtvis får eleven terminskortet första skoldagen varje termin.

Vid mätning av avstånd använder skolan funktionen "Vägbeskrivning" på Google Maps och med "Gångväg" som färdväg.

Övrig reseersättning

Du kan söka reseersättning om du går i en gymnasieskola som ligger utanför Stockholms och dagligen pendlar mellan bostad och skola. Resebidrag utgår med faktiska kostnaden för det billigaste färdsättet, dock högst med 1/30 av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, under nio månader/år.

Om du går gymnasieutbildning i Uppsala län ersätter Solna stad resorna för SL och UL från augusti till juni. Du ska köpa det kombinerade kortet vilket köps terminsvis genom UL (Ungdom – Skolbiljett privat + SL).

För att få reseersättning fyller du i blanketten Ansökan reseersättning som du hittar i relaterade dokument på denna sida. Kom i håg att bifoga originalkvitto på inköpt kort/biljett.

Uppgifter skickas till:
Solna gymnasium
Råsundavägen 80 
169 57 SOLNA

Elev som får inackorderingstillägg kan inte få reseersättning utöver inackorderingstillägget.

Skoltaxi vid olycksfall

Om olyckan är framme och ditt barn behöver skoltaxi för att ta sig till och från skolan kontaktar ni i första hand ert eget försäkringsbolag. Täcker inte barnets eller er hemförsäkring kostnaden för skoltaxi vid olycksfall, kontaktar ni skolan som gör en skoltaxibeställningen via barn- och utbildningsförvaltningen


Dela: