Studera på annan ort

Val till kommunal skola inom Stockholms län

Solna har samverkansavtal med alla kommuner i Stockholms län.

Det innebär att sökande från Solna tas emot som sökande i första hand till samtliga gymnasieprogram i Stockholms län med undantag av Introduktionsprogram (se separat information nedan).

Att tas emot som sökande i första hand innebär att sökande tas emot och konkurrerar på lika villkor som sökande boende i den sökta kommunen.

Du kan läsa mer om samverkansavtal på Gymnasieantagningens hemsida. Se under Relaterade länkar!

Val till kommunal skola utanför Stockholms län

Om ett nationellt program eller en nationell inriktning inte anordnas av kommuner i Stockholms län så har du rätt att bli mottagen som sökande i första hand var som helst i landet. Du konkurrerar då på lika villkor som sökande från den sökta kommunen.

Om ett nationellt program eller en nationell inriktning anordnas i kommuner i Stockholms län så kan du endast tas emot i mån av plats när du söker till kommun utanför Stockholms län.
Det är den sökta kommunen som bestämmer om en sökande kan erbjudas plats och då först efter att samtliga sökande som tillhör den egna kommunen har erbjudits plats. Observera att sökt kommun inte är skyldig att ta emot sökande.
Detta gäller även du vill bli antagen på NIU (Nationell godkänd idrottsutbildning). NIU är inte riksrekryterande. Du måste först bli antagen på ett nationellt program på den skola som anordnar den NIU-utbildning som är aktuell för dig. Därefter kan du rankas in på en NIU-plats.
Om du har särskilda skäl så kan den sökta kommunen bedöma att du ska bli mottagen i första hand. Särskilda skäl skall vara skriftliga och ska skickas in till Gymnasieantagningen Stockholms län i samband med ditt gymnasieval.

Introduktionsprogram
Solna stad har skrivit samverkansavtal med flertalet kommuner i Stockholms län för två av de fem introduktionsprogrammen, Programinriktat individuellt val (IMPRO) och Yrkesintroduktion (IMYRK) som anordnas för en grupp elever. Samverkansavtalet innebär att sökande från Solna konkurrerar på lika villkor när de söker till kommun inom samverkansområde.
Sökande med val till kommun som inte tillhör samverkansområdet tas endast emot i mån av plats.

För val till övriga Introduktionsprogram så bedöms varje sökande individuellt. Hemkommun och anordnare ska komma överens om skolpengen innan anordnaren kan erbjuda sökande en plats.

Fristående gymnasieskolor
Sökande från hela landet har rätt att tas emot som sökande till nationella program som anordnas av fristående gymnasieskolor. Det gäller de fristående skolor är godkända av Skolinspektionen och innebär då att alla sökande konkurrerar på lika villkor oavsett var man bor.

Riksrekryterande utbildningar/riksrekryterande idrottsutbildningar
Det finns ett fåtal program och inriktningar som är riksrekryterande. Oavsett var man bor i landet har man till dessa utbildningar, rätt att tas emot som sökande. Samtliga behöriga sökande konkurrerar på lika villkor om de riksrekryterande platserna.
På Skolverkets hemsida kan du hitta de utbildningar som är riksrekryterande

Till riksrekryterande idrottsutbildningar finns särskilda urvalsförfaranden. Dessutom ska oftast sökande ska inkomma med intyg/blankett från sin idrottsförbund/idrottsklubb redan i november/december.

Lärlingsutbildning

Vissa yrkesprogram erbjuder lärlingsutbildning. Det innebär att du läser de gymnasiegemensamma ämnen och mer teoretiska kurser i skolan men minst halva tiden är du ute på en arbetsplats. Lärlingsutbildning innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan enbart att du lär dig på ett annat sätt

Utbildning för sökande med svåra rörelsehinder
Enligt skollagen finns det möjlighet för svårt rörelsehindrade att få RH-anpassad gymnasieutbildning. Antagning till dessa utbildningar handläggs och beslutas av en särskild antagningsnämnd, Nämnden för RH-anpassad utbildning. Ansökan ska gå direkt till denna nämnd.

Riksrekryterande utbildningar för döva och hörselskadade
Det finns riksrekryterande utbildningar för döva och hörselskadade i Örebro. RGD-RGH-kansliet beslutar om antagning till dessa utbildningar. Ansökan ska skickas via Gymnasieantagningen Stockholms län.

Studier utomlands

 • Solna stad kan bevilja skolpeng för gymnasiestudier utomlands men endast för studier på någon av de av staten godkända svenska skolorna utomlands. Dessa är.
  Svenska skolan i London, Paris, Fuengirola; Madrid och Nairobi samt Scandinavian School of Brussels i Bryssel.
 • Solna ersätter Svenska skolan med den programpeng som Solna ersätter för aktuellt gymnasieprogram till kommunal skola i Stockholms län.
 • Studierna ska gälla svenskt nationellt program.
 • Beviljad ersättning utbetalas endast till skolan och ej till enskild privatperson.
 • Studierna på Svenska skolan får inte innebära att eleven behöver utöka studierna utöver tre år.
 • Ersättning utgår inte om skolan också får statsbidrag för eleven enligt reglerna för utlandssvenskar.
 • Eleven ska vara folkbokförd i Solna under hela studietiden utomlands
 • Kopia på antagningsbesked samt studieplan/bekräftelse ska uppvisas till Solna stad
 • Om eleven ska läsa årskurs 1 eller årskurs 2 utomlands så ska eleven innan Solna stad beviljar skolpeng, ha försäkrat sig om en programplats på svensk gymnasieskola när eleven återvänder till Sverige.
 • Solna beviljar inte inackorderingstillägg för studier utomlands.

För elev som vill studera på någon av skolorna enligt ovan, så ska elev/vårdnadshavare kontakta Solna stad för mer information.

Dela: