Extra anpassningar

Extra anpassning

Alla elever behöver stöd i sin utveckling, några behöver extra anpassning under vissa perioder eller situationer.

När en elev i gymnaiseskolan riskerar att inte nå kunskapsmålen i något ämne ska elevens behov av extra anpassning uppmärksammas. Andra tecken på att en elev kan vara i behov av extra anpassning kan vara att eleven inte trivs i skolan, är frånvarande, drar sig undan eller är utagerande. Koncentrationssvårigheter samt tal- och språksvårigheter kan också vara tecken på behov av åtgärder. I vissa fall kan behoven vara diffusa och svårtolkade, i andra fall är de tydliga.

När någon känner oro över en elevs skolsituation ska det tas på allvar. En tidig kontakt mellan elev, vårdnadshavare och personal på skolan är viktigt för att eleven ska få det stöd hon/han har rätt till och behov av. Stödet eleven får ska i första hand ges inom den klass eller grupp eleven tillhör.

Skolans ansvar

Rektor har ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att elever på gymnasieskolan får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Det gäller de elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling.

Åtgärdsprogram
I vissa fall kan elever ha ett behov av att ett åtgärdsprogram utformas.

Ett åtgärdsprogram syftar till att säkerställa att en elevs behov av stödinsatser tillgodoses. Åtgärdsprogrammet har en central roll i skolans arbete med särskilt stöd genom att vara redskapet för personalen när det gäller planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring den enskilde eleven. Det är samtidigt en skriftlig bekräftelse på de stödåtgärder som skolan ska vidta och bidrar till att ge en överblick.

Information

Det är viktigt att mottagande gymnasieskola får den information som behövs så att arbete med stödåtgärder kan planeras i tid.

Elev hos annan huvudman

I den programpeng som Solna stad betalar för elever folkbokförda i Solna och som går hos annan huvudman, så ingår kostnader för särskilt stöd. Det händer att även kostnaden för extra ordinära stödinsatser ingår i programpengen.

Om en skola vill ansöka om medel för extraordinära stödinsatser så ska Solna stads ansökningsblankett användas.

Dela: