Grundsärskola

Särskolan är en skolform där barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning får utbildning som är anpassad till dem. Utbildningen ska motsvara grundskolan och gymnasieskolan om det är möjligt.

Särskolan har egen läroplan, egna kursplaner, program, mål och betygskriterier. Elever inskrivna i särskolan går antingen i en särskoleklass eller inkluderad i en grundskoleklass. Att gå i särskolan behöver inte innebära att undervisningen sker i någon särskild byggnad eller i en speciell skola.

Vem är särskolan till för?

Särskolan är till för barn och ungdomar som inte klarar undervisningen och kunskapsmålen i grundskolan på grund av intellektuell funktionsnedsättning.

Särskolan är också till för barn och ungdomar som har en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada. Om en utredning visar att ditt barn har rätt att gå i särskolan är det du som är vårdnadshavare som bestämmer om barnet ska gå i särskola eller grundskola. Du behöver också ansöka om att ditt barn ska få fullgöra sin skolplikt i särskolan.

Hur är särskolan uppbyggd?

Särskolan består av en obligatorisk särskola, som motsvarar grundskolan, och en frivillig särskola, som motsvarar gymnasiet. Inom den obligatoriska särskolan finns även inriktning träningsskola. I den obligatoriska särskolan går eleverna nio år. Efter den obligatoriska särskolan kan eleverna fortsätta till den fyraåriga gymnasiesärskolan. Utbildningen liknar gymnasieskolans med nationella, specialutformade och individuella program. Elever kan få sin särskoleundervisning i både kommunala och fristående skolor.

Kontakt: kent.debonne@solna.se

Skolor i Solna med särskild inriktning – intellektuell funktionsvariation

Dela:

Relaterade länkar