Ledighet för elev inom grundskolan och grundsärskolan

I grundskolan råder skolplikt och det innebär att eleven ska vara i skolan under läsårets alla dagar. När en elev önskar ledigt utanför loven måste vårdnadshavare ansöka om det till skolan.

Enligt skollagen ska majoriteten av eleverna vara i skolan alla skoldagar under läsåret. Det innebär att om en elev vill vara ledig måste vårdnadshavare ansöka om det. En elev kan få ledigt för så kallad enskild angelägenhet. Vid synnerliga skäl kan eleven få ledigt under en längre period.

Det är rektor som fattar besut om ledighet utanför loven. Om det gäller en kortare ledighet än tio dagar kan rektor delegera att besluta till exempelvis en lärare. Vid varje ansökan om ledighet gör skolan en samlad bedömning utifrån elevens situation.

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn ska du använda blanketten "Ansökan om ledighet för elev".

För elev som deltar i verksamhet som inte är obligatorisk kan ledighet beviljas också av andra skäl.

Läs mer om närvaro och ledighet i skollagens 7:e kapitel, 18§

Dela: