Elever i behov av extra anpassning

Extra anpassning

Alla elever behöver stöd i sin utveckling, några behöver extra anpassning under vissa perioder eller situationer.

När en elev i grundskolan riskerar att inte nå kunskapsmålen i något ämne ska elevens behov av extra anpassning uppmärksammas. Andra tecken på att en elev kan vara i behov av extra anpassning kan vara att eleven inte trivs i skolan, är frånvarande, drar sig undan eller är utagerande. Koncentrationssvårigheter samt tal- och språksvårigheter kan också vara tecken på behov av åtgärder. I vissa fall kan behoven vara diffusa och svårtolkade, i andra fall är de tydliga.

När någon känner oro över en elevs skolsituation ska det tas på allvar. En tidig kontakt mellan elev, vårdnadshavare och personal på skolan är viktigt för att eleven ska få det stöd hon/han har rätt till och behov av. Stödet eleven får ska i första hand ges inom den klass eller grupp eleven tillhör.

Dela: