Regler för förskola och pedagogisk omsorg

Verksamheten inom förskola och pedagogisk omsorg styrs både av nationella lagar och styrdokument samt kommunala föreskrifter.

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om utbildningen i förskolan och pedagogisk omsorg. Läroplanen för förskolan anger mål och riktlinjer för verksamheten. Skolverkets Allmänna råd ger stöd och vägledning för huvudmän, förskolechefer, förskollärare och arbetslag.

Barn- och utbildningsnämnden i Solna fattar beslut om Regler för förskola och pedagogisk omsorg. Du hittar reglerna under Relaterade dokument. Reglerna förtydligar Skollagens tillämpning vid exempelvis ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. I reglerna framgår även hur avgiften för barnets närvaro beräknas.

Omarbetade regler för förskola och pedagogisk omsorg beslutades i barn- och utbildningsnämnden i november 2017.

Dela: