A-Ö Förskolans ABC

Välkommen till Solna stads förskolor! När ditt barn börjar i förskolan är det flera saker som är bra för dig att känna till för att din och ditt barns introduktion och tid i förskolan ska fungera så bra som möjligt.

Informationen nedan finns även som PDF-dokument till höger på sidan.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Allergier

När ditt barn har en allergi eller intolerans meddelar du personalen på förskolan. För att få annan mat behöver förskolan ett läkarintyg.

Arbetsplatsträff – APT

En gång i månaden har alla pedagoger i förskolan arbetsplatsträff. Då arbetar pedagogerna med verksamhetsfrågor, får föreläsningar och utbildning inom pedagogiska områden.

Dessa dagar är det bra om du kan hämta ditt barn senast klockan 16.00. Se kalendariet för aktuella datum. Om du får svårt att hämta senast kl 16 meddelar du personalen så tar någon hand om ditt barn tills du hämtar.

Arbetssökande

När du är arbetssökande har ditt barn möjlighet att vara i förskolan under minst tre timmar per dag och max 30 timmar per vecka. Under skollov, gäller max 15 timmar per vecka. För dig som är arbetssökande kan tiden vid behov tillfälligt förändras. Tiderna bestäms i samråd med förskolechefen.

B

Barnskötare

Gymnasieutbildad pedagog.

Blöjor

Du tar med de blöjor som passar för ditt barn till förskolan.

Budget

Alla inskrivna barn i förskolan genererar en barnomsorgspeng från Solna stad. Dessa pengar utgör underlaget för förskolans budget. Förskolechefen är ytterst ansvarig för förskolans ekonomi.

E

Egna leksaker

Fråga personalen på din förskola hur egna leksaker hanteras.

F

Finsk förskoleavdelning

På Thors förskola finns en avdelning med tvåspråkig verksamhet på finska och svenska. Den tvåspråkiga verksamheten vänder sig företrädesvis till barn folkbokförda i Solna. Förskolan är centralt belägen vilket innebär att det blir enkelt att ta sig dit från olika delar av Solna. Sånger, spel, sagor och samtal på finska och svenska är en del av verksamheten.

Fotografering

Personalen i förskolan fotograferar den dagliga verksamheten för att dokumentera, utvärdera och följa barnens lärprocesser.

När du vill fotografera ditt barn i förskolan vid olika tillställningar sker det under ordnade former, utifrån personalens anvisningar. Detta för att skydda alla barns integritet.

I förskolan får du fylla i samtycke till publicering av bilder och filmer för barn och elever i Solna (PDF-dokument, 149 kB). Vi använder blanketten för att du ska veta hur vi använder bilder och filmer. Blanketten ger också verksamheterna och redaktören som publicerar bilder tydlig information om vem som får vara med på bild och inte. Har du några frågor kring hur bilder kommer användas och vad det kan betyda kan du alltid kontakta den förskola eller skola som inhämtat ditt samtycke för bildpublicering.

Du kan läsa mer om fotografering i förskolan på solna.se

Förskollärare

Högskoleutbildad personal med inriktning i huvudsak mot förskola och förskoleklass.

Förskolechef

Förskolechefen har det övergripande ansvaret för verksamheten i förskolan. Förskolechefen leder och fördelar arbetet.

Föräldraledig

När du är föräldraledig har ditt barn möjlighet att vara i förskolan under minst tre timmar per dag och max 30 timmar per vecka. Under skollov gäller max 15 timmar per vecka.

I

Inflytande och föräldrasamverkan

Förskolorna i Solna stad arbetar aktivt med att ge barnen inflytande i sin vardag på förskolan. Pedagogerna samtalar med och intervjuar barnen för att veta vad de tycker om sin förskola. Ditt barn får också möjlighet i vardagen att öva på att uttrycka sina tankar och åsikter.

Ditt barn är vårt gemensamma intresse, genom att skapa god kontakt kan vi tillsammans glädjas åt framsteg i ditt barns utveckling. Gemensamt kan vi också förstå och lösa svårigheter om de uppstår. Du ska känna att du kan ha synpunkter och ställa frågor med vetskap om att de används konstruktivt för en fortlöpande förbättring av förskolan.

"Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt" Lpfö 98, s.11.

  • För en god samverkan är den dagliga kontakten viktig. Då kan vi stämma av hur dagen har varit när du hämtar ditt barn. Tänk på att meddela pedagogerna när någon annan än du som vårdnadshavare ska hämta.
  • Du får också information i informationsbrev. Du får information om den pågående verksamheten på avdelningen och om kommande aktiviteter.
  • Två gånger/år blir du erbjuden att delta i utvecklingssamtal. Då utbyter vi information om ditt barns trivsel, intressen, utveckling och lärande och vad förskolan gör för att verksamheten ska passa ditt barn. Vid behov erbjuder förskolan fler samtal.
  • På de kommunala förskolorna i Solna erbjuds möjlighet att delta i föräldraråd, som träffas minst 1 gång/termin under ledning av förskolechefen.
  • En gång per termin bjuder förskolan in till föräldramöte. På föräldramötet informerar och samtalar vi om verksamheten i förskolan.
  • Du och ditt barn ska få en god introduktion, även kallad inskolning till verksamheten i förskolan. Ni får möjlighet att lära känna pedagoger, andra barn, miljön och verksamhet i lugn och ro.

Introduktion - inskolning

I den kommunala förskolan i Solna används föräldraaktiv introduktion, även kallad inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i förskolan hela dagen. Tillsammans med pedagogerna deltar du och ditt barn i dagens rutiner och verksamhet. Du får möjlighet att lära känna pedagogerna, verksamheten och att ställa frågor. Ditt barn får en trygg start i förskolan tillsammans med dig.

Du behöver vara tillgänglig i ca två veckor för introduktionen. Det beror på ditt barns individuella förutsättningar, till exempel ålder, vana vid förskoleverksamhet, att vistas i grupp hur lång tid introduktionen i förskolan tar.

Mer information om hur förskolan planerar och genomför introduktionen får du i god tid.

Efter introduktionen erbjuder förskolan dig ett uppföljningssamtal och en enkät för att utvärdera den.

K

Kläder

Många barn har likadana kläder. För att kläderna inte ska komma bort är det bra att märka dem. Använd gärna en märkpenna eller beställ namnlappar som sys fast i kläderna. Tänk också på att märka skor och stövlar.

För att främja en god hälsa är vi ute varje dag och därför behöver ditt barn ha kläder som passar alla väder. Barnet behöver också ha extra ombyte i förskolan.

L

Ledighet

När ditt barn ska vara ledigt meddelar du förskolan i god tid för att ge pedagogerna möjlighet att planera verksamheten.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan har som stöd för arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling utarbetat en plan. Den arbetas fram av pedagogerna och förskolechefen och revideras varje år.

Planen beskriver rutiner, förebyggande insatser och aktiviteter. Den ska vara känd av alla pedagoger, barn och vårdnadshavare. Planen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

Läroplan

Ett av de nationella styrdokument som reglerar förskolan är Läroplan för förskolan, reviderad 2010. Du kan läsa läroplanen på Skolverkets webbsida.

M

Mat

Förskolan serverar frukost, lunch och mellanmål. Om ditt barn inte kan äta all mat på grund av allergi eller religiösa skäl är det viktigt att meddela pedagogerna och den personal som hanterar maten. Du lämnar in ett läkarintyg till förskolan när ditt barn har allergi.

Medicinering

Pedagogerna i förskolan ger medicin till barn vid kroniska eller livshotande sjukdomstillstånd och då i samråd med läkare eller annan vårdpersonal. I första hand ger du ditt barn medicin hemma.

Modersmål

Enligt skollag och läroplan för förskolan ska barnen få stöd och stimulans att utveckla både svenska språket och sitt modersmål. I förskolan lär sig barnen att kommunicera i olika aktiviteter, i lek och i skapande verksamhet.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens behov.

Det kan handla om att erbjuda material eller sagoböcker på barnens modersmål eller ha olika typer av samlingar där man fokuserar på inslag från barnens kultur och där man i samtal använder begrepp på barnens modersmål och på svenska.

Mål

Inom förskolan har barnen inga uppnåendemål utan verksamheten har mål att sträva mot. Det är verksamheten som målsätts och inte ditt barn.

O

Olycksfallsförsäkring

Solna stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn i Solna stad som gäller under vistelsen på förskolan och på fritiden. Vid olyckshändelse på förskolan gör du en skadeanmälan. Skadeanmälan finns på förskolan eller på Stockholmsregionens Försäkring AB:s webbsida.

S

Semester

Ca 5-6 veckor under sommaren och mellan jul och nyår samarbetar förskolor i Solnas olika områden. När ditt barn behöver omsorg under denna period erbjuds barnet plats i en av områdets förskolor.

På förskolans hemsida publiceras i samband med loven ett formulär. Förskolan meddelar i god tid innan du ska fylla i ditt barns ledighet. Du ändrar inte schemat i e-tjänsten vid ledighet.

Schema

Du meddelar ditt barns vistelsetid i e-tjänsten och till förskolan. Det är viktigt för ditt barns verksamhet att hålla närvarotiderna eftersom att verksamheten planeras utifrån schemat. Blir du försenad är det bra att ringa och meddela förskolan så omorganisation kan göras vid behov.

Meddela senast två veckor i förväg när tiderna för ditt barn ändras, både till förskola och i e-tjänsten. Du ändrar inte schemat i e-tjänsten vid ledighet, då meddelar du bara förskolan. (Se även Vistelsetid)

Sjukdom

Sjukanmälan gör du så tidigt som möjligt, gärna före klockan 8, till förskolan. När ditt barn är friskt igen meddelar du förskolan dagen före barnet kommer tillbaka, gärna innan klockan 15. Detta för att verksamheten ska kunna planeras och för att rätt mat kan förberedas. Det är särskilt viktigt när ditt barn behöver specialkost på grund av allergier eller religiösa skäl.

Det som avgör om ditt barn är sjukt är barnets allmäntillstånd. Barnet ska orka med att delta i alla aktiviteter, både inom- och utomhus.

Feber - När ditt barn har feber behövs minst en feberfri dag hemma för att barnet ska orka vara i förskolan och leka med sina kamrater.

Förkylning - Vid förkylning kan barnet vara på förskolan om allmäntillståndet tillåter. Barnet är mest smittsamt i början av infektionen. Vid feber ska ditt barn inte vistas på förskolan.

Huvudlöss - Huvudlöss behandlas med receptfria preparat som finns på apoteket. Meddela förskolan om ditt barn fått löss så att alla i verksamheten kan undersökas och finkammas samtidigt. När ditt barn har behandlats kan barnet komma tillbaka till förskolan.

Höstblåsor – Höstblåsor är ett virus. Blåsorna förekommer i munnen, på fötterna och händerna. När ditt barn kan äta, är pigg och kry kan barnet vara på förskolan.

Magsjuka - För att förhindra smittspridning ska ditt barn vara hemma i två dagar efter att kräkning eller diarré har upphört.

Mollusker – Mollusker smittar mest vid fysisk kontakt och vattenlek. Ditt barn kan vistas i förskolan.

Svinkoppor/Impetigo – Impetigo uppstår oftast runt munnen, på fötterna eller händerna. Det är mycket smittsamt. När såren inte längre vätskar och ditt barn kan äta och är pigg och kry är barnet välkommen till förskolan.

Ögoninflammation - Vid ögoninflammation ska ditt barn stanna hemma så länge ögat kladdar för att undvika att smitta sina kompisar eller pedagogerna.

Medicinering – Förskolan ger medicin till barn vid kroniska eller livshotande sjukdomstillstånd och då i samråd med läkare eller annan vårdpersonal.

Ytterligare information finns i dokumentet Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet (PDF-dokument, 200 kB).

Skollagen

Grundläggande bestämmelser för förskolan reglerar rättigheter och skyldigheter. Du kan läsa skollagen på riksdagens webbsida.

Solna stad

När du har allmänna frågor om förskolan i Solna stad kan du ringa till kontaktcenter på telefon 08- 746 10 00. Kontaktcenter har öppet på måndagar, tisdagar och torsdagar mellan klockan 8:00 - 17:00, på onsdagar 8:00 - 18:00 och på fredagar 8:00 - 15:00. Du kan också skriva till kontaktcenter

Studiedagar för personalen

Förskolan stänger tre dagar per år för att planera verksamheten. Du får i god tid reda på vilka datum så att du har möjlighet att planera annan omsorg för ditt barn. Se gärna förskolans kalendarium för terminen.

När du inte har möjlighet att ordna annan omsorg behöver du meddela förskolechefen senast två veckor innan aktuellt datum. Tillsyn kan då erbjudas hos annan kommunal förskola.

Säkerhet

Förskolan har brandvarnare, brandsläckare och brandfiltar. I förskolan finns utrymningsplaner och utrymningsvägarna är markerade. Förskolan tränar brandutrymning regelbundet tillsammans med barnen. Personalen får regelbunden utbildning i första hjälpen.

När du kommer till förskolan är det viktigt att säga till en personal och likaså när du hämtar ditt barn. När någon annan än du själv ska hämta är det viktigt att meddela personalen i förväg.

Vid utevistelse och utflykter har personalen tydliga rutiner.

T

Tystnadsplikt

All personal i förskolan omfattas av lagen om sekretess och anmälningsplikt.

U

Utevistelse

Som en del i arbetet att utveckla ditt barns förståelse för hälsa och välbefinnande samt för att ge möjlighet till lek, lärande och kreativitet såväl inom- som utomhus är vi ute varje dag. Utevistelse ger barnen motoriska utmaningar och möjlighet att tillägna sig kunskaper om och att undersöka djur, natur och årstidernas växlingar genom alla sina sinnen.

Ditt barn behöver därför tillgång till kläder för alla årstider och väder.

Utflykter

Förskolan strävar efter att alla barn ska få möjlighet att lära känna sin närmiljö och erbjuder barnen utflykter i Solna stad. Till en början kan det räcka att tillsammans med pedagoger och kompisar utforska gården för att successivt gå längre och längre från förskolan.

V

Vila

För att ditt barn ska ha en väl avvägd dagsrytm utifrån ålder och vistelsetid har förskolan vila efter lunchen. Då får ditt barn sova, lyssna på saga eller ha någon annan lugn aktivitet beroende på behov. Det ger ditt barn möjlighet att gå ner i varv för att sedan ha roligt med kompisarna igen.

Vistelsetid

I samband med att du tackar ja till erbjudande om plats i förskolan och skriver kontrakt med barn- och utbildningsförvaltningen är det viktigt att meddela barnets tillsynstid. Tillsynstiden är de tider som barnet ska vara i förskolan.

Du fyller också i tiden i ett schema på e-tjänsten innan barnets första dag i förskolan. Då kan verksamheten och personalens schema planeras utifrån de tider barnen tillbringar i förskolan. När du behöver ändra schema gör du det på e-tjänsten 14 dagar innan schemaändringen börjar gälla. Du ändrar inte tiden i e-tjänsten vid ledighet, då meddelar du förskolan.

Ditt barns vistelsetid är underlag för fakturan från förskolan. Du betalar avgift för förskolan 12 månader per år.

Ö

Öppettider

Solna stad erbjuder förskoleverksamhet kl. 06.30-18.00 på helgfria vardagar. Förskolans öppettider justeras utifrån dina behov inom ovanstående tider.

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta Solna stads kontaktcenter.

Dela: