Ändring av närvarotid, inkomst och familjeförhållanden

När din inkomst, ditt barns närvarotid i förskolan eller familjeförhållanden förändras behöver du anmäla förändringen.

Ändra närvarotid

I e-tjänsten ska det alltid finnas en närvarotid anmäld för att du ska få rätt faktura för alla månader på året.

Förändringar av närvarotid i e-tjänsten gör du endast vid stadigvarande förändringar, exempelvis vid ändrade arbetsförhållanden eller studier. Ditt barns närvarotid i förskolan påverkar avgiften i förskolan.

Du ändrar ditt barns närvarotid senast två veckor före önskad förändring i e-tjänst förskola & skola under Registrera schema och meddelar förskolan.

Under barnets ledighet vid sommarsemester, julledighet eller annan kortare frånvaro anmäler du närvarotider endast direkt till förskolan.

Ditt barns närvarotider är underlag för hur mycket du betalar men också för planering av verksamheten, exempelvis personalens arbetstider.

Om ditt barns schemalagda tid infaller på en röd dag under lovveckan kan inte tiden bytas till annan dag samma vecka eller annan ordinarie vecka. Den totala tiden minskar således om den schemalagda tiden infaller på en röd dag i lovveckor precis som för barn som går heltid på förskolan.

Anmäla förändrad inkomst

Om dina inkomstuppgifter förändras ska du genast uppdatera dessa i e-tjänst förskola & skola under Inkomst. Du har ett ansvar att uppdatera inkomsten minst en gång per år i e-tjänsten. De personer som är folkbokförda i samma bostad som barnet anmäler sina inkomster, oavsett familjerelationer. Ändringen gäller från månaden efter registreringen.

Anmäl ändrade familjeförhållanden

Om dina familjeförhållanden ändras (till exempel om ni separerar eller om du flyttar ihop med någon) måste du meddela detta till Kontaktcenter.

När du ändrar dina avgiftsgrundande uppgifter gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter det att du har fått ny inkomst eller nya familjeförhållanden.


Dela: