Resor till och från skolan

Skolskjuts är resan från hemmet till skolan och tillbaka. Med skolskjuts avses i första hand SL-terminskort. Ansökan gör du med blankett och efter beslut om rätt till skolskjuts hämtar du terminskortet i Solna stadshus.

Eleven får skolskjuts till skolan utifrån sin folkbokföringsadress. Elever med växelvis boende hos sina vårdnadshavare har rätt till skolskjuts under förutsättning att båda föräldrarna är folkbokförda i kommunen och övriga förutsättningar uppfylls. Växelvis boende innebär att eleven vistas lika mycket och har ett permanent boende hos båda vårdnadshavarna.

Vad avgör om en elev har rätt till skolskjuts?

  • Avstånd mellan hem och skola (se nedan)
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

SL-terminskort

Elever i grundskolan kan få gratis SL-terminskort om skolvägen till skolpliktsskolan är:

  • minst 2 km för elever i förskoleklass t o m skolår 3
  • minst 3 km för elever i skolår 4-9

Rätt till skolskjuts eller terminskort gäller inte för elever som väljer att gå i en fristående skola eller i en annan skolenhet än den skolenhet som kommunen skulle placerat eleven i.

Skolpliktskolan är den skola som kommunen anvisar. Elev som har valt en annan skola än skolpliktskolan får själv betala resor till och från skolan.

Resa med skoltaxi

Elev i grundskola eller grundsärskola kan i vissa fall ha rätt till skolskjuts med skoltaxi.

Skolskjuts med skoltaxi planeras så att flera elever samåker. Det innebär att taxin hämtar upp elever på flera ställen och att eleverna kan komma tidigare till skolan än skolschemat kräver. Det kan också innebära att eleven får vänta en stund på hemresan och då ansvarar skolan för eleven under väntetiden.

Skoltaxi vid olycksfall

Om olyckan är framme och ditt barn behöver skoltaxi för att ta sig till och från skolan kontaktar ni i första hand ert eget försäkringsbolag. Täcker inte barnets eller er hemförsäkring kostnaden för skoltaxi vid olycksfall, kontaktar ni skolan som gör en skoltaxibeställningen via barn- och utbildningsförvaltningen.

Ansökan

Du som är vårdnadshavare till elev i grundskolan eller grundsärskolan ansöker om SL-terminskort eller skoltaxi.

Bedömningen av ansökan om skolskjuts med skoltaxi görs med hänsyn till funktionsnedsättning, medicinska skäl eller annan särskild omständighet.

Rätten till SL-terminskort och skoltaxi omprövas inför varje nytt läsår. Det innebär att inför ett nytt läsår kan det komma många ansökningar om skolskjuts samtidigt då kan handläggningstiden bli lite längre än vanligt. Du som vårdnadshavare kan hjälpa till med att redan under vårterminen skicka in ansökan om skolskjuts för nästa läsår.

Ansök med blankett (PDF-dokument, 103 kB)

För elever i gymnasiet som behöver terminskort eller skolskjuts

Efter beslut

Terminskort

Du hämtar SL-terminskort i receptionen i Solna stadshus. Du behöver visa beslutet och en giltig legitimation.

När beslut om terminskort gäller för både höst-och vårtermin hämtar du ett terminskort inför varje terminsstart. Du behöver visa upp beslutet inför varje uthämtningstillfälle. Det är därför viktigt att spara beslutet när du fått det.

Resa med skoltaxi

Sverigetaxi (Taxi 020) kör skolskjuts och turbundna resor för Solna stad. Skolan/vårdnadshavare fyller i en beställningsblankett från Sverigetaxi (PDF-dokument, 118 kB)och skickar elektroniskt till behörig beställare på barn-och utbildningsförvaltningen.

Förvaltningen går igenom beställningsblanketten och skickar den till Sverigetaxi (Taxi 020). Bolaget ska starta med skolskjuts inom tre arbetsdagar.

Taxibolaget kontaktar dig som vårdnadshavare för att meddela startdatum och upphämtningstid. Det är därför viktigt att kontaktuppgifter till skola och vårdnadshavare är korrekta på beställningsblanketten.

Riktlinjer för skolskjuts (PDF-dokument, 143 kB)

Har du frågor om skolskjuts kan du kontakta Kontaktcenter

Dela: