Resor till och från skolan

I vissa fall har elever i grundskola rätt till kostnadsfria resor till och från skolan. Med skolskjuts avses i första hand SL-kort men kan också vara skoltaxi.

Eleven får skolskjuts till skolan utifrån sin folkbokföringsadress. Elever med växelvis boende hos sina vårdnadshavare har rätt till skolskjuts under förutsättning att båda föräldrarna är folkbokförda i kommunen och övriga förutsättningar uppfylls. Växelvis boende innebär att eleven vistas lika mycket och har ett permanent boende hos båda vårdnadshavarna.

Vad avgör om en elev har rätt till skolskjuts?

  • Avstånd mellan hem och skola (specificeras nedan)
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

Elevens rätt till skolskjuts utgår från dess folkbokföringsadress. Elever med växelvis boende har rätt till skolskjuts under förutsättning att båda föräldrarna är folkbokförda i kommunen och övriga förutsättningar uppfylls. Som växelvis boende menas i detta fall att eleven vistas lika mycket och har ett permanent boende hos båda vårdnadshavarna.

Rätt till skolskjuts gäller inte för elever som väljer att gå i en fristående skola eller i en annan skolenhet än den som kommunen skulle placerat eleven i (skolpliktsskola).

SL-kort

Elever i grundskolan kan få SL-kort från kommunen om skolvägen till skolpliktsskolan är:

  • minst 2 km för elever i förskoleklass t.o.m. årskurs 3
  • minst 3 km för elever i årskurs 4–9

Skoltaxi

Elev i grundskola eller grundsärskola kan i vissa fall ha rätt till skolskjuts med skoltaxi.

Skolskjuts med skoltaxi kan innebära att flera elever samåker. Det innebär att taxin hämtar upp elever på flera ställen och att eleverna kan komma tidigare till skolan än skolschemat kräver. Det kan också innebära att eleven får vänta en stund på hemresan. Skolan ansvarar för eleven under väntetiden.

Skoltaxi vid olycksfall

Om olyckan är framme och ditt barn behöver skoltaxi för att ta sig till och från skolan kontaktar ni i första hand ert eget försäkringsbolag. Täcker inte barnets eller er hemförsäkring kostnaden för skoltaxi vid olycksfall, kontaktar ni skolan som gör en skoltaxibeställning.

Ansökan

Du som är vårdnadshavare till elev i grundskolan eller grundsärskolan ansöker om skolskjuts. Bedömningen av ansökan om skolskjuts med skoltaxi görs med hänsyn till funktionsnedsättning, eller annan särskild omständighet.

Rätten till skolskjuts omprövas inför varje nytt läsår. Det innebär att inför ett nytt läsår kan det komma många ansökningar om skolskjuts samtidig. Då kan handläggningstiden bli lite längre än vanligt. Du som vårdnadshavare kan hjälpa till genom att redan under vårterminen skicka in ansökan om skolskjuts för nästa läsår.

Ansök om skolskjuts via e-tjänsten skolskjuts

För elever i gymnasiet som behöver terminskort eller skolskjuts

Efter beslut

SL-kort

SL-kortet hämtas i receptionen i Solna stadshus av den person som gjort ansökan. Du behöver visa beslutet och en giltig legitimation.

Skoltaxi

  1. Vårdnadshavaren visar beslutet för personal vid skolans expedition.
  2. Skolans administration fyller i beställningsblankett tillsammans med vårdnadshavaren och skickar till utföraren. Beställningsblankett skoltaxi (PDF-dokument, 111 kB)
  3. Utföraren kontaktar vårdnadshavaren om avtalad upphämtningstid vid hemmet.

Har du frågor om skolskjuts kan du kontakta Kontaktcenter

Dela: