Skolpsykologer

Skolpsykologen arbetar på uppdrag av skolan via den centrala psykologenheten på barn- och utbildningsförvaltningen. Psykologerna finns representerade i skolornas elevhälsoteam.

Skolpsykologerna tillför psykologisk kompetens till skolans verksamhet och bidrar på så sätt till elevhälsans arbete. Fokus ligger på att främja en god skolgång för Solnas elever och på att delta i det förebyggande arbetet.

Mer specifikt bidrar skolpsykologen med att:

  • Tillföra psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling genom skolornas elevhälsoteam.
  • Ge konsultation till skolans personal.
  • Tillföra psykologisk kunskap gällande barns normalutveckling samt konsekvenserna av psykiska besvär som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
  • Genomföra kartläggningar och bedömningar av elev för att bidra i arbetet med att utforma pedagogiska strategier.
  • Utföra skolpsykologiska utredningar för att klargöra om en enskild elevs skolsvårigheter är av sådan art att hen har rätt att ansöka till grundsärskolan.
  • Utföra utbildnings- och utvecklingsinsatser i stadens skolor.
  • Vara behjälpliga med orienterande samtal för vårdnadshavare som känner en oro för sitt barn som påverkar skolsituationen, samt hänvisa vidare till ex. Ungdomsmottagningen, första linjen eller BUP.
Dela: