Elevhälsovård

Elevhälsovårdens främsta uppgift är att verka förebyggande och främjande. Den kan ses som som en företagshälsovård för elever. Elevhälsovården kan även vara till stöd och hjälp för elever och vårdnadshavare i alla frågor som rör barns fysiska och psykiska hälsa.

Hälsobesök - hälsosamtal och hälsoundersökning, erbjuds på samtliga stadier. Skolsköterskan kontrollerar alla elevers syn, hörsel, längd och vikt samt har individuella hälsosamtal med eleverna.

Skolläkaren erbjuder individuella hälsoundersökningar av samtliga elever i förskoleklass och i årskurserna 4 och 8 samt ryggkontroll i årskurs 6. Vid behov kan remisser skrivas för vidare utredning.

Elevhälsovården ansvarar för att eleverna blir vaccinerade enligt nationella vaccinationsschemat. Eleverna vaccineras i förskoleklass samt i årskurserna 6 och 8.

Skolsköterskor finns i alla kommunala skolor och är anställda av rektor i respektive skola. Skolläkarna Eva Wahlberg Sandberg och Helka Widengren, medicinskt ansvarig för elevhälsovården i Solnas kommunala skolor, är anställda inom Barn- och elevhälsan.

Dela: