Rekrytering till internetbaserad studie som vänder sig till anhöriga

Anhörigstödet rekryterar nu deltagare till en internetbaserad studie som vänder sig till anhöriga. Projektet har två delar, en del som vänder sig speciellt till föräldrar (vårdnadshavare) där en annan av barnets/barnens vårdnadshavare (förälder/styvförälder) har alkoholproblem, och dels en del som vänder sig till övriga anhöriga utan egna alkoholproblem som är oroliga för en närstående med alkoholproblem.

Samtliga deltagare kommer att erbjudas ett program för anhöriga som vi har tagit fram utifrån tidigare forskning och lång erfarenhet av behandling av beroendeproblem och stöd till anhöriga. Som deltagare blir du slumpmässigt utvald till en av två grupper med olika typer av innehåll.

Bakgrund och syfte

I Sverige finns det ca 1,5 miljoner människor som påverkas negativt av en närstående persons drickande och ca 380 000 barn som har minst en förälder med alkohol- eller drogproblem. I dagsläget nås bara några få procent av stödinsatser. Detta kan bero på dålig kunskap om vilket stöd som finns att få eller på missuppfattningar kring vad de existerande insatserna innebär. Syftet med denna studie är att nå ut till fler anhöriga och föräldrar med nya material och information om vilka stödinsatser som finns att få, vilken nytta man kan ha av att söka sig till dessa och på vilket sätt detta gynnar såväl den anhörige, barnen i familjerna och den som har alkoholproblem.

Risker och fördelar med att delta

Alla deltagare i studien kommer att tillfrågas om bl.a. alkohol- och annan droganvändning, psykisk ohälsa och familjesituation. Sådan information kan upplevas som känslig och det finns en risk att man som deltagare kan uppleva obehag av att svara på frågorna. Flera personer i forskargruppen arbetar inom den reguljära beroendevården så beredskap finns att skyndsamt lotsa deltagare i behov av t ex stödsamtal, vidare.

Många potentiella fördelar finns att se om resultatet av studien blir att fler anhöriga föräldrar och deras barn nås av stödinsatser. För studiedeltagarnas egen del kan det leda till att man får fler verktyg att hantera en mycket besvärlig situation eller att barn får ett bättre skydd inför framtiden.

Information om deltagande och behandlande av personuppgifter

Deltagandet i studien "Anhörigstödet" innebär att Karolinska Institutet kommer att behandla dina personuppgifter och de uppgifter du lämnar när du besvarar frågeformulären. Dessa uppgifter hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagen vilket innebär att enbart ansvariga forskare inom studien och ingen obehörig får ta del av dem. När analys av insamlade uppgifter är klar, presenteras uppgifterna i avidentifierad form, så att ingen kan utläsa vad just du har svarat.

Studiens resultat kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och i artiklar på webbsajten http://anhorigstodet.se/ All presentation av resultat i vetenskapliga artiklar sker på gruppnivå. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta deltagandet. Ditt deltagande i studien är kostnadsfritt och kommer inte att påverka dina möjligheter till annan vård. Du kan alltid ställa eventuella frågor till forskargruppen via e-mail eller telefon (se uppgifter nedan).

Alla dina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PuL), vilket bl. a innebär att du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi använder dem. Du har också rätt att få eventuellt felaktiga personuppgifter om dig rättade.
Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet som nås genom att ringa växeln på: 08-524 800 00.

Uppföljning och ersättning

Vid fem tillfällen (under och efter programmet samt efter 3, 12 och 24 månader) kommer vi att kontakta dig för att återigen be dig svara på frågor om din och ditt barns situation. Ingen ersättning utgår till studiedeltagare.

OBS! Det material som erbjuds via studien inte är avsett för användning om du själv upplever allvarliga abstinenssymptom, om du upplever problem i form av psykos, schizofreni, bipolär störning eller har pågående självmordstankar. Om du upplever sådana problem rekommenderar vi att du söker professionell hjälp inom den traditionella beroendevården eller psykiatrin för att dina problem inte ska förvärras. Om du har svårt att förstå svenska språket kommer du inte att kunna tillgodogöra dig det material som erbjuds via studien. Tryck här för att hitta annan hjälp.

Vid frågor eller funderingar, kontakta forskargruppen:

Ola Siljeholm, leg. psykolog, projektledare. ola.siljeholm@sll.se, tel: 08-123 457 99
Magnus Johansson, socionom, forskningsledare. magnus.johansson@sll.se, tel. nr: 08-123 457 83
Anders Hammarberg, Med dr, ansvarig forskare. anders.hammarberg@ki.se, tel. nr: 070-247 15 40

Dela: