Solna arbetar för att förebygga och minska psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, trots att folkhälsan utvecklas positivt på många andra områden. Psykisk ohälsa berör alla på ett eller annat sätt och är något som hela samhället måste ta ansvar för. Med anledning av detta pågår en stor satsning på nationell, regional och lokal nivå.

Bakgrund

År 2030 räknar WHO med att psykisk ohälsa kommer att vara den främsta sjukdomsbördan i världen och i Sverige står redan sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser för 45 procent av alla sjukskrivningar.

Regeringen har därför under flera års tid tillskjutit pengar till kommuner och landsting för att minska psykisk ohälsa. Från och med 2016 har inriktningen breddats till att gälla hela befolkningen på så vis att kommuner och landsting ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot all typ av psykisk ohälsa, oavsett vilken grad eller form den yttrar sig.

Projekt Psykisk Hälsa i Solna

För att nå målet med att minska den psykiska ohälsan och öka den psykiska hälsan är samverkan på flera nivåer nödvändig. Uppdraget från regeringen samordnas därför på nationell, regional och lokal nivå. Det krävs samverkan internt och externt mellan verksamheter, samt med patienter, brukare och anhöriga. I Solna har därför en styrgrupp bildats med representanter från flera olika förvaltningar, samt representant från brukarförening. Styrgruppen beslutar om vilka områden som ska prioriteras.

I Solna satsas projektets pengar 2018 bland annat på utbildning i lågaffektivt bemötande för personal inom socialförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen, kultur- och fritid samt kompetensförvaltningen. Personalen kommer även att utbildas på temat "Familjeorienterat synsätt". En annan satsning är att främja närvaron i skolan, där man arbetar med "Stödteam skolnärvaro" för ökad närvaro och bättre samverkan. Handledning av personal som möter barn och ungdomar som flytt är ett annat område för projektet. I planeringen ingår även kartläggning av unga vuxna (16-24 år) som syftar till att minska utanförskapet i denna grupp.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta projektledare Sofia Vindrelid. Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan. På den här sidan kommer vi att lägga ut aktuella länkar och information om hur projektet utvecklas.

Läs mer

Dela:

Kontakt

Sofia Vindrelid

Projektledare Psykisk hälsa

Socialförvaltningen

08-746 34 97

Skicka meddelande till Sofia Vindrelid