Solna arbetar för att förebygga och minska psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, trots att folkhälsan utvecklas positivt på många andra områden. Psykisk ohälsa berör alla på ett eller annat sätt och är något som hela samhället måste ta ansvar för. Med anledning av detta pågår en stor satsning på nationell, regional och lokal nivå.

Bakgrund

År 2030 räknar WHO med att psykisk ohälsa kommer att vara den främsta sjukdomsbördan i världen och i Sverige står redan sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser för 45 procent av alla sjukskrivningar.

Regeringen har därför under flera års tid tillskjutit pengar till kommuner och landsting för att minska psykisk ohälsa. Från och med 2016 har inriktningen breddats till att gälla hela befolkningen på så vis att kommuner och landsting ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot all typ av psykisk ohälsa, oavsett vilken grad eller form den yttrar sig.

Projekt Psykisk Hälsa i Solna

För att nå målet med att minska den psykiska ohälsan och öka den psykiska hälsan är samverkan på flera nivåer nödvändig. Uppdraget från regeringen samordnas därför på nationell, regional och lokal nivå. Det krävs samverkan internt och externt mellan verksamheter, samt med patienter, brukare och anhöriga. I Solna har därför en styrgrupp bildats med representanter från flera olika förvaltningar, samt representant från brukarförening. Styrgruppen beslutar om vilka områden som ska prioriteras.

I Solna satsas projektets pengar 2017 bland annat på att öka kunskapen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos personal inom socialtjänsten, skolan och omvårdnadsförvaltningen. I planeringen ligger en grundutbildning i ämnet som ska följas av en kurs i bemötandefrågor. Andra områden som står på agendan är att se över och utveckla arbetet med skolfrånvaro, äldres psykiska ohälsa, brukarmedverkan och anhörigstöd.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta projektledare Malin Fornander. Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan. På den här sidan kommer vi att lägga ut aktuella länkar och information om hur projektet utvecklas.

Läs mer

Dela:

Kontakt

Malin Fornander

Projektledare

Socialförvaltningen

08-746 11 16

Skicka meddelande till Malin Fornander