Ordlista inom socialpsykiatrin

Inom socialpsykiatrin finns många begrepp att förhålla sig till. Nedan har vi sammanställt ett axplock av dessa.

Ordlista

 1. ADHD

  ADHD
  ADHD är en funktionsnedsättning som påverkar förmågan att koncentrera sig och att styra och kontrollera sitt beteende. Det kan också påverka hur aktiv och intensiv man är som person. ADHD är en medfödd känslighet i hjärnans nervsystem.

 2. ANDTS

  ANDTS är en förkortning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

 3. Antidepressiva läkemedel

  En person som har fått en depression kan behöva behandling med antidepressiva läkemedel. Det finns olika typer av antidepressiva läkemedel. De fungerar genom att påverka kroppens signalsubstanser, till exempel serotonin. (Kallas även SSRI-preparat eller psykofarmaka.)

 4. ASD/Aspergers syndrom

  ASD är ett samlingsnamn för olika typer av autism och står för Autism Spectrum Disorder. Aspergers syndrom är en form av ASD.

 5. Bipolär sjukdom

  Bipolär sjukdom innebär att en person är manisk och deprimerad i olika perioder. Däremellan kan personen må bra och leva som vanligt.

 6. BUP

  BUP står för Barn- och ungdomspsykiatrin. Du når BUP här.

 7. Depression

  Varaktig nedstämdhet med minskad initiativförmåga, koncentrationssvårigheter, sömnrubbningar, abnorm trötthet, irritabilitet, dålig aptit och saknad livslust.

 8. DSM-V

  Manual med diagnossystem som används över hela världen för att diagnostisera psykiska sjukdomar.

 9. Första linjen

  Verksamheter och funktioner som tar emot barn och unga som visar tidiga tecken på att må psykisk dåligt (oavsett vad problemen beror på) kallas för första linjen.

 10. KBT

  Kognitiv beteendeterapi- utgår från att en persons tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att påverka och förändra.

 11. NPF

  Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

 12. OCD

  Tvångssyndrom. Vid tvångssyndrom tar tankarna mycket av personens tid och det är vanligt att lida av ångest. Tvångstankarna kan leda till tvångshandlingar.

 13. Panikångest

  Ångest som kommer plötsligt och oväntat intensivt. Kan även kallas ångestattack eller panikattack.

 14. Psykisk hälsa

  Psykisk hälsa beskrivs som ett tillstånd där flera dimensioner av individens tillvaro är välfungerande, så att individen känner glädje, mår bra med sig själv, med andra och i förhållande till samhället.

 15. Psykisk ohälsa

  En samlad beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

 16. Psykos

  En psykos innebär att man upplever verkligheten förändrad och annorlunda, och det kan vara svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. Man kan till exempel höra röster eller känna sig förföljd fast ingen annan delar dessa upplevelser.

 17. PTSD

  Posttraumatiskt stressyndrom.Personer som har varit med om skrämmande, kränkande eller chockartade händelser kan efteråt få psykiska symtom. Vid PTSD är det vanligt att få upprepade och påträngande minnen av det skrämmande som har hänt. Det kallas flashbacks. Då känns det som att vara med om den skrämmande situationen igen.

 18. Schizofreni

  Schizofreni är en form av psykossjukdom där man upplever verkligheten på ett annat sätt än andra. Psykostillståndet vid schizofreni varar minst ett halvår, men oftast längre och ibland hela livet.

 19. Självskadebeteende

  Att skada sig själv, eller ha ett självskadebeteende, kan innebära att man gör illa sin kropp på något sätt, eller att man utsätter sig för något skadligt eller riskfyllt. Syftet är ofta att hantera svåra känslor.

 20. Substansberoende

  Substansberoende innebär att personen har en längtan efter en viss substans, att substansbruket dominerar personens ekonomiska och sociala liv och prioriteras högre än hälsan. Personen har förlorat kontrollen över intaget av substansen.

 21. Suicid

  Suicid är ett annat ord för självmord.

 22. Utmattningssyndrom

  Utmattningssyndrom innebär att personen har flera olika kroppsliga och psykiska besvär som beror på långvarig stress eller andra svåra påfrestningar.

 23. Ångest

  Ångest är en stark oro eller rädsla som tydligt känns i kroppen.

Dela: