Brukarrevision av brukare för brukare – boendestöd

Under våren 2017 har socialförvaltningen i Solna stad genomfört en brukarrevision, med syfte att se över insatsen boendestöd. Revisionen är nu slutförd och utifrån underlaget kommer staden att arbeta vidare för att förbättra insatsen och verksamheten.

Socialförvaltningens boendestöd riktar sig till personer som har psykisk funktionsnedsättning, insatsen boendestöd är bistånds beviljat av socialsekreterare. Boendestöd kan uträttas i och utanför det egna hemmet för stöd i vardagen.

Underlaget i brukarrevisionen har tagits fram av brukare för brukare. Under våren har åtta personer med egna erfarenheter av att vara brukare genomgått utbildning för att bli brukarrevisor. De har tillsammans upprättat en enkät som utvärderat hur brukarna upplever att boendestödet idag fungerar.

Metoden har som utgångspunkt att det är personer med egen erfarenhet av insatsen som upprättar en enkät för att utvärdera. Brukarna har haft fyra olika möjligheter att svara på enkäten. Brukarrevisorerna har anordnat träffar på Östervägens aktivitetshus, hembesök till dem som hellre ville ha, det har även funnits möjlighet att svara på enkäten via telefon eller hemskickad enkät. Brukarrevisorerna har samlat in och sammanställt svaren för att analysera resultatet.

Resultat

Brukarrevisionen av boendestöd hade 69% svaranden och visar att de flesta i stort sett är nöjda med sitt boendestöd. I resultatet hittar man dock att det finns utvecklingspotential inom några områden.

Många av de synpunkter som lämnats handlar om en önskan att få större inflytande över boendestöd. I grund och botten handlar det om inflytande över vilka tider stödet ska ges, önskan om flexiblare tider.

Det framkommer även önskemål om fler aktiviteter, engagemang och initiativ från boendestödet, aktiviteter som går utanför den vanliga vardagslunken. En svarande skriver bland annat att: "Jag vill göra någonting annat ibland än att fika och plocka undan kartonger".

Utvärderingen av enkäten har företaget Verdandi stått för. Du hittar en sammanfattning av revisionen i den här länken. (PDF-dokument, 591 kB)

Dela: