God man och förvaltare

Vid vissa varaktiga sjukdomstillstånd eller funktionshinder kan praktiska saker bli svåra att sköta som till exempel att betala räkningar och ha kontakt med myndigheter. Om du inte har någon i din närhet som kan hjälpa dig med dessa saker kan det bli aktuellt med en god man och i vissa fall en förvaltare.

Solna stad söker kontinuerligt efter nya gode män och förvaltare för uppdrag. Däremot finns för närvarande inget behov av god man till ensamkommande barn.

God man

Den som inte längre kan sköta sin privatekonomi eller tillvara ta sina intressen kan få en god man. En god man ser till att räkningar betalas och hjälper till att bevaka den enskildes rätt samt i övrigt sörja för personen. Den enskilde kan ansöka själv om god man. Det är Tingsrätten som beslutar om det finns behov av en god man. Du kan överklaga besluten hos tingsrätten.

Den som beviljats god man har samma rätt som tidigare att ingå avtal och fatta egna beslut. För god man betalar man själv ett arvode samt sociala avgifter.

Samtycke

För att en god man skall kunna utses krävs att den hjälpbehövande själv samtycker till eller ansöker om god man. Om den hjälpbehövande saknar förmåga att lämna sådant samtycke krävs att en läkare intygar detta i ett läkarintyg. En god man fungerar som ställföreträdare eller biträde för en person i de delar huvudmannen (den hjälpbehövande) inte själv kan ta tillvara sina intressen. Huvudmannen har fortfarande kvar sin bestämmanderätt över sitt liv och sin ekonomi.

Fullmakt

En god man skall endast utses om det behövs. Detta betyder att en god man inte skall förordnas om den hjälpbehövande kan få hjälp på något annat sätt, till exempel genom att han/hon utfärdar en fullmakt till någon som han/hon litar på.

Förvaltare

Den som inte kan tillvara sina intressen, förstå vikten och konsekvenserna av sina handlingar till exempel ingå avtal och ta beslut i angelägna frågor, kan få en förvaltare.

Den som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga. Det krävs att en läkare intygar behovet av förvaltare och det är Tingsrätten som beslutar om förvaltare. Överförmyndarnämnden övervakar att förvaltaren fullgör sina skyldigheter.

Byte av god man eller förvaltare

Om man vill byta god man eller förvaltare skall detta göras skriftligt till överförmyndarnämnden. För detta finns ingen särskild blankett. Ansökan om bytet skall innehålla vem som ansöker och personnummer samt gode mannens eller förvaltarens namn. Du skall även uppge skälet/skälen till ditt begärda byte. Ansökan ska vara underskriven.

God man och förvaltarförening

I Solna finns en förening för gode män och förvaltare. De kan du komma i kontakt med här.

Bankfrågor vid ställföreträdarskap

Mer information om hantering av tillgångar - pengar och annan egendom - för en annan persons räkning finner du hos Bankföreningen.

Det är viktigt att veta vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel. På Bankföreningens webbplats finner du en längre informationsbroschyr samt fyra kortare informationsblad i ämnet.

Dela: