Förmyndare för barn under 18 år

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (en underårig) i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är det en eller båda föräldrarna tillsammans som är barnets förmyndare.

Vem är förmyndare?

Vanligtvis är det båda föräldrarna som är förmyndare och står under överförmyndarnämndens tillsyn. Om föräldrarna inte kan ha hand om barnets ekonomi utser tingsrätten en särskild förordnad förmyndare. Tingsrätten kan också förordna en medförmyndare.

När behövs Överförmyndarens tillsyn?

Om ett barns tillgångar överstiger åtta basbelopp, om barnet mottagit pengar genom arv, gåva och att det förordnats att medlen ska stå under särskild överförmyndarkontroll. Föräldrarna ska tillvarata barnets intressen och se till barnets bästa. Reglerna om förmynderskap finns i föräldrabalken.

Dela: