Ensamkommande barn

När ett barn kommer till Sverige utan sällskap av sina föräldrar eller andra för barnet kända vuxna (eller annan vuxen person som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe) saknar barnet en företrädare som kan se till att han eller hon får trygghet och som kan tillvarata hans eller hennes intressen och behov här i landet.

Solna stad har för närvarande inte behov av fler gode män för ensamkommande barn. Däremot finns det kontinuerligt behov av gode män och förvaltare till andra uppdrag i Solna stad, som inte rör ensamkommande barn.

Mot denna bakgrund är dessa barn beroende av att en ställföreträdare förordnas för dem. En god man enligt lag om god man för ensamkommande barn är en sådan ställföreträdare. En god man för ensamkommande är en juridisk ställföreträdare för barnet.

Om god man för ensamkommande barn

Beslut om att anordna och upphäva ett godmanskap fattas av överförmyndarnämnden. I ärende om förordnande av god man ger överförmyndarnämnden barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode mannens uppdrag. Den gode mannen är skyldig att redovisa till nämnden hur han eller hon har skött uppdraget.

Exempel på uppgifter som faller inom ramen för den gode mannens uppdrag är att ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt för barnets räkning. För mer information om vilka uppgifter som faller inom ramen för gode mannens uppdrag, se informationsbladet Checklista för gode mannens uppgifter (PDF-dokument, 56 kB).

Om barnet beviljas uppehållstillstånd ska godmanskapet ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare som förordnas av tingsrätten. Överförmyndarnämnden är skyldig att underrätta socialnämnden om barnets behov av särskilt förordnad vårdnadshavare, som i sin tur har att väcka talan om eller anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. I och med att rätten fattat beslut om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare upphör godmanskapet.

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.

Webbutbildning för god man

För att vara god man för ett ensamkommande behöver du ha genomfört en webbutbildning hos SKL. Efter genomförd webbutbildning har du möjlighet att skriva ut ett diplom som visar att du klarat utbildningen.

Mer information

Om du vill veta mer om uppdrag som god man för ensamkommande barn kan du kontakta överförmyndarnämnden. Till höger på denna sida hittar du dokument med information om uppdraget som god man för ensamkommande barn (PDF-dokument, 183 kB). Mer information finns även på Rädda barnens webbplats och på Migrationsverkets webbplats.

Dela: