Anhörigbehörighet och framtidsfullmakt

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda personen i fråga. Det innebär att du själv, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker.

Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol. Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken, i tur och ordning;

  1. make eller sambo
  2. barn
  3. barnbarn
  4. föräldrar
  5. syskon
  6. syskonbarn

Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att du utser en person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv. För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Du måste förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Av fullmakten ska framgå;

  • att det är en framtidsfullmakt
  • vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda dig
  • fullmaktens omfattning och eventuella villkor

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse. Överförmyndarnämnden har alltså varken blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta. Hen som är fullmaktshavare ska vara lojal och samråda med dig som är fullmaktsgivare. Hen måste inte redovisa sitt uppdrag till någon myndighet men du får utse en person till granskare om du vill. Både granskaren och kommunens överförmyndare har rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag. Lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Läs mer om information om anhörigbehörighet och framtidsfullmakt på Svenska bankföreningens webbplats.

Dela: