Överförmyndare

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Den ska utreda vem som behöver en medförmyndare, förvaltare eller god man. Överförmyndaren eller överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

I dagsläget har inte Solna stad behov av fler gode män för ensamkommande barn. Däremot kvarstår behovet av god man och förvaltare till andra uppdrag. Läs mer om gode män och förvaltarskap här.

Tingsrätten beslutar sedan om en person ska få god man. Förmyndare, gode män och förvaltare ska varje år, eller när uppdraget upphör, lämna in en redovisning till överförmyndarnämnden.

Solna har en överförmyndarnämnd och tjänstgörande handläggare på överförmyndarkansliet.

Överförmyndarnämndens verksamhet styrs av föräldrabalken. Länsstyrelserna kontrollerar överförmyndarnämndens verksamhet.

Dela: