Goda exempel inom vård och omsorg prisades för tionde året i rad

På kvalitetsdagen den 17 oktober uppmärksammade Solna stad genom Omvårdnadsakademin för tionde året i rad goda exempel inom vård och omsorg. Under dagen som i år gick under temat "Framtidens vård och omsorg" presenterades aktuell forskning och kvalitets- och inspirationsbidrag från Solnas verksamheter. Fem priser delades ut varav ett kvalitetspris, två inspirationspris samt två pris till "årets handledare". Dagen bjöd även på musikunderhållning från Vingens dagliga verksamhet.

Välfärdsteknik i fokus på årets kvalitetsdag

Dagen inleddes med att Nataliya Hulusjö, vikarierande ordförande i omvårdnadsnämnden i Solna stad och Elisabet Sundelin, förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen i Solna stad hälsade alla välkomna. Båda lyfte i sina välkomsttal att vi måste stå rustade inför nya kommande utmaningar med att fler blir äldre och att det kommer finnas färre i arbetsför ålder som kan ge stöd och omsorg. Vi måste tänka nytt och arbeta smartare med nya arbetssätt och se möjligheter med morgondagens tekniska välfärdstekniklösningar för att kunna stödja Solnabor till att känna sig trygga och för frihet att klara sig själv så länge som möjligt,

Morten Hyllegaard, grundare av den danska utvecklingsbyrån BETA i Köpenhamn föreläste på temat Digital transformation av välfärden.

Han betonade att vi behöver börja titta på hur människor faktiskt vill leva sina liv.

Mer är inte alltid bättre, vi ska arbeta för kvalitet istället för kvantitet. Mer service är inte alltid bättre service, sa Morten.

Han gjorde en jämförelse till fler timmar matematik i skolan och att sammanhanget mellan fler timmar inte har visat sig vara lösningen till bättre kunskapsresultat.

Vi behöver sluta tänka på en kommun som en butik och istället bli bättre på att matcha personer med varandra istället för att matcha kommunen med en person. Vid användning av ny teknik måste vi börja förstå hur människor lever sina liv istället för att diskutera om teknik är bra eller inte. Det är inte tekniken i sig som är viktigt, utan vad den möjliggör. Ny teknik ska göra skillnad och användas där den mest behövs. Görs det på ett genomarbetat sätt och med rätt insatser och hjälpmedel kan vi samtidigt minska personresurserna utan att minska kvaliteten. På så vis kan teknik bli "Frihetsteknologi", fortsatte Morten.

Fyra avslutande råd från Morten:

  • Tänk teknologi brett
  • Se till att förstå brukarnas liv och behov – och involvera dem i utvecklingen
  • Ha ett tvådelat fokus – arbetskraftbesparande och frihetsteknologi
  • Testa och träna er teknologiska intuition

Morten Hyllegaard
Morten Hyllegaard är grundare av den danska utecklingsbyrån BETA i Köpenhamn.

Dagen innehöll även föreläsningar av stödpedagogerna Caroline Abrahamsson och Leonardo Moreno som berättade om sina examensarbeten. Carolines examensarbete "Jag kan själv" handlar om VR-glasögon som hjälpmedel och verktyg för personer med funktionsnedsättningar. Leonardo gjorde sitt examensarbete "Kommunikation som väg till självbestämmande" i Frankrike och berättade om hur omständigheterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning ser ut där.

Att bli och vara en attraktiv arbetsgivare; mod och stolthet, glädje och tålamod.

Det var rubriken på Lilian Hanssons föreläsning, årets chef inom äldreomsorgen 2019 tillika äldreomsorgschef i Tjörns kommun. Lilian berättade om metoder för att nå framgång och vägen till att bli en attraktiv arbetsplats.

För att bli en attraktiv arbetsgivare inom äldreomsorgen krävs fokus på resultat och målstyrning. Detta förutsätter att organisationen håller hög kvalitet och effektivitet och är till för de äldre och för medarbetarna. Och att man har en ekonomi i balans, sa Lilian.

Cykeltaxi
I pausen passade Elisabet Sundelin, förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen och Ramona Aronsson från Conscensum på att testa cykeltaxin som ställdes ut av Evelina Starkeby på omvårdnadsförvaltningen.

Det finns totalt fyra cykeltaxis i Solna. En i Bergshamra som delas mellan äldreboendet Tryggheten och Berga, en på äldreboendet Björkgården i Råsunda, en på Polhemsgården som ligger mellan Huvudstad- Solna- och Västra skogens centrum och som delas med äldreboendet Oskarsro och Ametisten samt en på Skoga äldreboende i Huvudsta centrum.


Vingens dagliga verksamhet bjöd på musikunderhållning som fick taket att lyfta, eller i alla fall publiken att lyfta från sina stolar.

Vingens dagliga verksamhet.

Paneldiskussion på temat för dagen

En modererad paneldiskussion ledd av Ulrika Lyktberg Lindqvist, chef för staben för kvalitetsutveckling ägde rum innan dagens höjdpunkt, prisutdelningen tog vid.

Paneldiskussion
Panelen bestod av (från vänster) Dagny Carlsson, bloggare, Sveriges äldsta influencer och solnabo. Håkan Uvhagen, FOU. Nataliya Hulusjö, vikarierande kommunalråd för äldreomsorgen i Solna stad. Pontus Björkander, boende på gruppbostaden Jungfrudansen och Elisabet Sundelin, förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen i Solna stad.

På frågan hur Dagny Carlsson, bloggare, Sveriges äldsta influencer och solnabo ser på framtiden och användningen av digitaliseringens möjligheter bland äldre svarade hon:

De skulle bli mindre ensamma, och ha något mer intressant att sysselsätta sig med. Äldre människor är inte så företagsamma, de sätter sig bara och tycker de har tråkigt, det är det som är felet. De ska göra något åt tråkigheten.

Vad har gjort att du fortfarande lever, du är ju 107 år, vad driver dig och håller dig vid liv? Du har ju de fysiska förutsättningarna, men du sa att du har något annat som driver dig?

Det är ju roligt att se hur det går, hur det förändras. Jag är jättenyfiken på livet, inte på folks privatliv utan det som händer inom och utom landet. Man ska hålla sig lite à jour.

Dagny Carlsson
Dagny Carlsson 107 år, bloggare, Sveriges äldsta influencer och solnabo.

Samtliga nominerade till årets priser presenterade sina bidrag. Vinnarna av årets priser med motivering lyder enligt följande:

Kommunikation med hjälp av bildstöd
Humaniora hälso- och sjukvårdsteam LSS
För sitt arbete med att på ett systematiskt sätt och med stort engagemang skapa förutsättningar för en personcentrerad vård då det talade ordet inte räcker till.

Cykeltaxi
Björkgården
För sitt arbete med att på ett kreativt sätt möjliggöra utevistelse för alla och bidra till jämlika möten och förtroendefulla relationer.

Adelabladet
Adela omsorg
För sitt arbete med att på ett strukturerat sätt skapa en känsla av gemenskap och ge förutsättningar för goda samtal och nya sociala kontakter.

Årets handledare
Kadra Mohammed
Med värme, lugn och ett salutogent förhållningssätt lyfter hon studenterna och stärker deras intresse för att bemöta utmaningarna inom äldreomsorgen.

Årets handledare
Christina Gonzales
Med tydlighet, tålamod och kreativitet stärker hon eleverna i bemötandet av hela människan, för att skapa en personcentrerad omvårdnad.

Pristagare under kvalitetsdagen 2019
Pristagarna tillsammans med Nataliya Hulusjö, vikarierande ordförande i omvårdnadsnämnden i Solna stad och Elisabet Sundelin, förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen i Solna stad.

Omvårdnadsakademin är omvårdnadsförvaltningens forum för att utveckla kvaliteten och höja kompetensen inom vården och omsorgen. Omvårdnadsakademin arbetar för en långsiktig kunskapsutveckling genom att initiera och uppmuntra utbildning och utveckling. Regelbunden samverkan med högskolor och FoU-enheter är en betydelsefull del i det arbetet.

Dela: