Samverkan

Solna Stad har samarbete med lokala handikapporganisationer för att underlätta utvecklingen av en god omsorg till funktionshindrade i Solna. Detta görs med hjälp av två samarbetsorgan: Rådet för funktionshinderfrågor och handikappalliansen.

Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)

I Solna finns ett råd för funktionshinderfrågor som ska följa upp och ha överblick över stadens verksamheter på handikappområdet. Rådet består av politiskt valda representanter för alla nämnder samt representanter för olika handikappgrupper i staden.

Sekreterare i rådet är Anna-Lena Amundson, 08-746 15 09.

Dela: