Parkeringstillstånd

Du som är folkbokförd i Solna och har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon beviljas tillstånd. Du ansöker via blankett. Tänk på att läkarintyg skall vara max 3 månader gammalt och vara underskrivet och stämplat med Praktikens namn, läkarens namn och telefonnummer. Sänd gärna in ansökan, foto och läkarintyg tillsammans, från det att kompletta handlingar har inkommit är handläggningstiden ca 3 veckor.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

 • Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats.
 • Du kan få tillstånd i undantagsfall, om du har rörelsehinder, men inte kör bil själv. Då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.
 • Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande.

Du kan inte få parkeringstillstånd om:

 • Du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå.
 • Du är blind, men inte har något rörelsehinder.
 • Du har svårigheter att bära.
 • Du har mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, och akut kan behöva uppsöka toalett.
 • Du har svårigheter att ta dig i och ur en bil.
 • Du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Tillståndet är personligt

 • Du f��r bara använda ditt beviljade tillstånd som förare när du själv kör bilen.
 • Har du beviljats tillstånd som passagerare får det endast användas när du medföljer som passagerare och behöver förarens hjälp att förflytta dig utanför bilen.
 • För att gälla måste hela originaltillståndet vara synligt utifrån. Placera det gärna på vindrutans högra sida för att underlätta för våra parkeringsvakter.
 • Tillstånd som missbrukas kan återkallas, vid misstanke om felaktigt utnyttjande kommer Solna stad begära in skriftlig förklaring.

Information till intygsutfärdande läkare

Förutsättningar för tillstånd

Läkaren ska utgå från de förutsättningar för att få tillstånd som beskrivs under rubriken Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade ovan.

Sökandens lämplighet som bilförare

Vid utfärdande av läkarintyg ska läkaren beakta vad som anges i 10 kap. 2 § körkortslagen (1998:488).
Förutom ansökan kan läkaren välja att skicka med andra dokument som hon/han anser vara lämpliga för att ansökan ska bedömas korrekt.

Dela: