Ansöka om hjälp enligt Socialtjänstlagen

Har du behov av hjälp med till exempel hemtjänst, boendestöd eller trygghetslarm kan du ansöka om hjälp enligt Socialtjänstlagen. Hjälpen kallas för bistånd och tanken är att biståndet ska hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

För att ha rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen ska du ha behov som inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet ska underlätta ditt dagliga liv. Om någon i din närhet tar kontakt med en biståndshandläggare för att meddela att du behöver insatser tar vi alltid kontakt med dig. Insatserna är frivilliga och det är endast du själv eller din ställföreträdande som kan ansöka om insatser.

En ansökan kan göras både muntligen och skriftligen. Biståndshandläggaren utreder och bedömer behov samt fattar beslut om hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen. Det finns ingen begränsning i vad du kan ansöka om.

Läs mer om boendestöd

Läs mer om hemtjänst

Läs mer om trygghetslarm

Dela: