Boendestöd

Boendestöd är praktisk hjälp och individanpassat stöd utifrån behov som beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL). Stödet anpassas flexibelt efter kundens funktionsnedsättning och hälsotillstånd.

Vad är boendestöd?

I boendestöd ingår hjälp med att skapa struktur och rutiner i vardagen genom att:

  • erbjuda lämpliga strategier som kan kompensera för de kognitiva svårigheter personen har,
  • bryta social isolering, få stöd till att komma igång med aktiviteter eller sysselsättning, få stöd i kontakter med personligt och professionellt nätverk.

I undantagsfall kan också service och omvårdnadsinsatser ingå i boendestödet.

Boendestödet utgår från kundens hem, men kan också omfatta stöd i situationer utanför hemmet, som kan bidra till förmågan att klara vardagslivet. Boendestödet ska även kunna erbjuda stöd i kontakter med myndigheter och viktiga personer i det personliga nätverket, samt stöd till att komma igång med en meningsfull sysselsättning.

I samråd med kunden ska boendestödet arbeta aktivt för att ha goda kontakter med närstående. En god samverkan ska eftersträvas med andra berörda, bland annat den öppna psykiatrin. I uppdraget ingår att vara uppmärksam på förändringar i kundens fysiska och psykiska hälsotillstånd.

Vem kan få boendestöd?

De vanligaste målgrupperna för boendestöd är:

  • personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar
  • personer med psykiska funktionsnedsättningar
  • personer med allmänt nedsatt social förmåga

Får jag välja vem som ska utföra hjälpen boendestöd?

Om du blir beviljad boendestöd får du välja en utförare av hjälpen. Samtliga utförare av boendestöd hittar du i vänstermenyn.

Dela: