Frågor och svar

Ekonomiskt bistånd

 1. Hur ansöker jag om ekonomiskt bistånd?

  Om du inte är aktuell för ekonomiskt bistånd sedan tidigare ska du kontakta stadens kontaktcenter. Du blir kontaktad av mottagningsgruppen, som informerar dig om dina rättigheter och skyldigheter samt vilka uppgifter du behöver lämna in i samband med ansökan. Du får en ansökningsblankett och en lista på nödvändiga handlingar skickad hem till dig. Ansökningsblanketten och alla begärda handlingar ska lämnas till socialtjänsten inom angiven tid. Därefter blir du tilldelad en socialsekreterare som handlägger din ansökan, fattar beslut om bistånd samt hjälper dig hitta lösningar på din försörjningsproblematik.

  Behov av ekonomiskt bistånd prövas en månad i taget. Du måste därför lämna in en ansökan för varje månad du behöver ekonomiskt bistånd. Ansökan görs på en särskild blankett som finns att hämta i socialförvaltningens reception. Du lämnar in din ansökan personligen i receptionen på socialförvaltningen. Om du är sambo, gift eller registrerad partner ska ni lämna in en gemensam ansökan. Du och din sambo/make/maka/partner måste närvara och uppvisa legitimation vid inlämning av ansökan om ekonomiskt bistånd.

  Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte retroaktivt eller till skulder. Du måste därför lämna in din ansökan i god tid innan behovet kan anses vara tillgodosett, eller innan dina räkningar förfaller till betalning. Om du exempelvis behöver bistånd till din och din familjs försörjning i november månad ska du lämna in din ansökan i mitten av oktober månader. Detta möjliggör handläggning och utbetalning av beviljat bistånd innan räkningarna som ska betalas inför november månad förfaller.

 2. Vad krävs av mig för att jag ska ha rätt till ekonomiskt bistånd?

  Allmänt

  Du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd om du bor eller vistas i Solna stad, är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd/uppehållsrätt och är mellan 18-64 år gammal. En individuell prövning görs utifrån din situation. I första hand har du ansvar för att planera din och din familjs försörjning och socialtjänsten ska inte ta över det ansvaret. Föräldrar ansvarar för sina underåriga barn och gymnasieungdomar. Om du är ålderspensionärer ska du i första hand vända dig till pensionsmyndigheten.

  Innan du kan beviljas ekonomiskt bistånd måste du begära/ansöka om alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till. Följande kan du exempelvis få beroende på din situation:

  Om du är arbetslös: arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, etableringsersättning, bostadsersättning, privata försäkringsförmåner.

  Om du är sjuk: sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, bostadstillägg, privata försäkringsförmåner.

  Om du är förälder: bosstadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning.

  Om du har en inkomst eller tillgångar kan du normalt inte beviljas ekonomiskt bistånd. Tillgångar kan exempelvis vara egna pengar på banken, aktier eller fonder, bil, moped, fastighet, bostadsrätt eller andra värdesaker. Du måste använda dessa till din och din familjs försörjning innan du har rätt till ekonomiskt bistånd.

  Vid arbetslöshet

  Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och söka arbete aktivt i minst en månad innan ansökan om ekonomiskt bistånd. Det innebär att du ska vara inskriven på arbetsförmedlingen, söka arbete dagligen samt vid behov delta i arbetssökarverksamhet som anvisas av kommunen

  Vid sjukdom

  Om du är förhindrad att arbeta av socialmedicinska skäl skall du styrka detta med ett godkänt läkarintyg. Av läkarintyget ska det framgå i vilken utsträckning din arbetsförmåga är nedsatt. Det är inte sjukdom i sig som bedöms utan arbetsförmågan.

  Studerande

  Om du är studerande ska du ansöka om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) eller aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen. Studiemedlet ska täcka levnadskostnaderna under terminerna till och med den dag terminen slutar. Först efter avslutade studier kan ekonomiskt bistånd bli aktuellt. Du ska i god tid söka feriearbete då inkomstbortfall är en förutsedd situation som du måste planera inför.

  Företagare

  I regel beviljas ekonomiskt bistånd inte till den som är egen företagare. Företagare konkurrerar med andra näringsidkare och beviljat bistånd skulle leda till att näringsidkare som inte behövde ta ut lön skulle få en otillbörlig konkurrensfördel. Om du är egenföretagare ska du ta ut avtalsenlig lön eller avregistrera ditt företag och stå till arbetsmarknadens förfogande.

 3. Till vad kan jag beviljas ekonomiskt bistånd?

  Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd består av två delar; riksnorm och övrigt försörjningsstöd. Riksnormen innehåller kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och tv-avgift. Regeringen fastställer varje år nivån på riksnormen. Riksnormen tar hänsyn till antalet personer i hushållet, ålder på barn och ungdomar i hushållet samt om vuxna i hushållet är ensamstående eller sammanboende. Här kan du se vilket belopp som är aktuellt för dig.

  Du kan även beviljas övrigt försörjningsstöd till skäliga kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackföreningsavgift och arbetslöshetsavgift. Fakturaspecifikationer eller dylikt krävs för att styrka att du ha dessa utgifter.

  Utöver försörjningsstödet kan du beviljas ekonomiskt bistånd till andra nödvändiga utgifter, exempelvis tandvård, glasögon, barnomsorg, läkarvård, medicin och färdtjänstavgift. Särskilda förutsättningar krävs vid bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd till övriga ändamål. Utgångspunkten är vad en låginkomsttagare normalt kan kosta på sig.

  Här kan du läsa om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

 4. Hur mycket kan jag få i ekonomiskt bistånd?

  Storleken på det ekonomiska biståndet som kan beviljas bygger på en individuell bedömning av bland annat dina inkomster, realiserbara tillgångar, utgifter samt din familje- och boendesituation. Du kan göra en provberäkning via socialstyrelsens beräkningsverktyg men du bör kontakta socialtjänsten för ett konkret besked.

 5. Vad händer efter att jag har lämnat in min ansökan?

  En socialsekreterare handlägger din ansökan om ekonomiskt bistånd och du får du ett skriftligt beslut inom 7 arbetsdagar när du lämnat en komplett ansökan, inklusive nödvändiga handlingar. En normberäkning lämnas till dig om du har beviljats försörjningsstöd. Normberäkningen är en specifikation på vilka poster som har som godkänts och hur mycket pengar som har beviljats. Utbetalning av beviljat bistånd sköts av Swedbank, och det kan ta 2-3 bankdagar innan beviljat bistånd finns på ditt bankkonto.

  Om din ansökan inte är komplett kommer socialsekreteraren begära in kompletterande uppgifter, vilket kan förlänga handläggningstiden. Det är därför viktigt att du redan från början lämnar en korrekt ifylld och underskriven ansökningsblankett samt alla nödvändiga handlingar.

 6. Jag har fått avslag på min ansökan, hur gör jag för att överklaga beslutet?

  Du kan överklaga socialförvaltningens beslut om ekonomiskt bistånd. Du överklagar skriftligt inom tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Du ska skriva vilket beslut du vill överklaga, vad du tycker är fel med beslutet och vilken ändring du vill ha. Du ska bifoga papper som du anser stöder din uppfattning. Du ska underteckna överklagandet samt uppge namn, adress och telefonnummer.

  Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagandet. Överklagandet ska lämnas till socialförvaltningen. Har överklagandet inkommit i rätt tid skickas det vidare till förvaltningsrätten om inte socialförvaltningen själv ändra beslutet på det sätt du begär. Ditt överklagande avvisas om det inte inkommer inom tre veckor.

  Du kan ta hjälp av handläggare på socialförvaltningen i Solna om du vill överklaga ditt beslut.

 7. Måste jag betala tillbaka?

  Ekonomiskt bistånd beviljas i princip utan återbetalningsplikt. Undantag kan dock göras i särskilda situationer, till exempel när du har sökt om ersättning från a-kassan men beslutet/utbetalningen dröjer. När bistånd beviljas som förskott på en väntad inkomst eller med villkor om återbetalning informeras du om vilka villkor som gäller innan du får pengarna. Godkänner du inte återbetalningsvillkoren kan inte beslutet verkställas.

  Om du beviljas ekonomiskt bistånd i väntan på ersättning från Försäkringskassan kommer socialförvaltningen att återsöka det utbetalda biståndet från Försäkringskassan.

 8. Vad händer om jag fått bistånd på felaktiga grunder?

  Du kan bli återbetalningsskyldig om du lämnar oriktiga uppgifter, låter bli att lämna uppgifter eller på något annat sätt förorsakar att du får ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp. Du kan även bli polisanmäld för misstänkt brott enligt bidragsbrottslagen.

  Vid eventuellt felaktig utbetalning kommer en utredning att startas av en handläggare från stadens socialförvaltning.

Dela: