Ansökningsprocessen

Här kan du följa de steg som din ansökan om bostadsanpassningsbidrag tar från ansökan till utbetalning.

Ansökan

Sökande ansvarar för att ansökan om bidrag för den anpassning han eller hon vill göra i sin bostad. När ansökan kommit in registreras den och tilldelas en handläggare som ansvarar för ärendet under hela processen.

Utredning

Handläggaren går igenom handlingarna som du har skickat in och begär kompletteringar om det saknas något.

För att kunna bedöma om du är berättigad till bidrag krävs i vissa fall en besiktning av bostaden. Handläggaren kontaktar dig per telefon för att bestämma en tid.

För att kunna fastställa bidragets storlek tar handläggaren in en eller flera offerter från olika entreprenörer.

Beslut

När utredningen är klar fattar handläggaren ett beslut som skickas till dig. Bidragets storlek grundas på den offert handläggaren tagit in och motsvarar en skälig kostnad för åtgärden.

Överklagande

Om beslutet går emot dig kan du överklaga. Information om hur du ska gå tillväga får du med ditt beslut.

Utförande

Av bestämmelser i hyreslagen framgår att en hyresgäst normalt inte får ändra lägenhetens inredning eller göra andra ingrepp utan hyresvärdens medgivande.

Även bostadsrättshavare behöver tillstånd av styrelsen i bostadsrättsföreningen, närmare bestämt i frågan om väsentliga förändringar av lägenheten, om inte stadgarna säger att något sådant tillstånd inte behövs.

Du som är hyresgäst eller bostadsrättshavare bör kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få ett skriftligt medgivande till att åtgärderna du beviljats bidrag för får utföras. Det bör också framgå att du inte kommer bli skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skick vid avflyttning eller annat fall.

Det är alltid den som ansöker som ansvarar för att få anpassningen utförd och att beställa arbetet, inte kommunen. Du måste därför själv anlita en behörig entreprenör, vilket kan vara den som står på beslutet eller någon annan.

Tänk på att det är konsumenttjänstlagen (1985:716) som gäller mellan dig och entreprenören du anlitar.

Meddela alltid din handläggare om du ska anlita en annan entreprenör än den på beslutet, innan arbetet påbörjats.

Utbetalning

Utbetalningen görs först när arbetet är utfört och du har godkänt det. Betalning sker i det flesta fall till entreprenören men kan också betalas direkt till dig. Information om detta får du tillsammans med ditt beslut.

Observera att om förutsättningarna som låg till grund för beslutet har ändrats eller om anpassningen har utförts felaktigt kan bidraget återkallas.

Dela: