Telefonnummer i akuta situationer

Här hittar du viktiga telefonnummer som du har användning av vid akuta situationer.

SOS alarm 112

112 ring­er man om man är i en akut nödsi­tu­a­tion och be­hö­ver hjälp på en gång. Be­ro­en­de på vad det gäl­ler så kan man få hjälp av till ex­em­pel am­bu­lans, brand­kår el­ler po­lis.

Polisen (ej akuta ärenden) 114 14

114 14 är po­li­sens te­le­fon­num­mer för ären­den som in­te är aku­ta, till ex­em­pel en po­li­san­mä­lan. Man kan ringa hit var man än är i lan­det och bli kopp­lad till närms­ta po­lis­myn­dig­het. Om man är ut­om­lands och vill ringa po­li­sen så ring­er man 0046-77-114 14.

Socialjour 010-444 05 00

När so­ci­al­kon­to­ret är stängt och du be­hö­ver hjälp med aku­ta so­ci­a­la frå­gor kan du vän­da dig till soci­al­jou­ren. So­ci­al­jou­ren ger dig akut hjälp på kväl­lar, nät­ter och hel­ger.

Sjukvårdsrådgivningen 1177
Sjuk­vårds­råd­giv­ning­en sva­rar på di­na frå­gor, be­dö­mer ditt be­hov av vård, ger dig råd och hän­vi­sar dig till rätt vård­mot­tag­ning när så be­hövs. Här ar­be­tar sjuk­skö­ters­kor med hög kom­pe­tens och lång er­fa­ren­het. Sjuk­vårds­råd­giv­ning­en är öp­pen dyg­net runt.

Psykiatrisk mottagning 08-514 525 50

Vid all­var­li­ga till­stånd har BUP i Sol­na an­svar för den psy­ki­a­tris­ka barn och ung­doms­vår­den. I aku­ta lä­gen tar man var­da­gar mel­lan 8 och 16 kon­takt med mot­tag­ning­en i Solna. Kväl­lar och hel­ger vän­der man sig till BUP:s aku­ten­het på Sachs­ga­tan 10, vid Sö­der­sjuk­hu­set. Te­le­fon till aku­ten­he­ten: 08-616 69 00.

Krisgrupp - när det är kris i livet
Här hittar du information om vart du kan vända dig när det är kris i livet.

Barnens hjälptelefon, BRIS 116 111

Till BRIS kan man ringa om man vill pra­ta med en vux­en. Sam­ta­let syns in­te på te­le­fon­räk­ning­en. Barnens rätt i samhället, BRIS.

BRIS vuxentelefon - om barn 077-150 50 50
På det här numret kan vuxna ringa som har frågor eller problem som rör barn. Man kan vara anonym och fråga om vad som helst. Man kan ringa om sina egna barn eller om andras barn.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvin­no­frids­lin­jen är en na­tio­nell stöd­te­le­fon för den som ut­satts för hot, våld el­ler sex­u­el­la över­grepp. An­hö­ri­ga och när­stå­en­de kan ock­så ringa. Man kan ringa dyg­net runt och sam­ta­let är gra­tis. Sam­ta­let syns in­te på te­le­fon­räk­ning­en.

Ungdomsmottagningen 08-734 21 59 eller per sms på 070-4400736
Ungdomsmottagningen i Solna vänder sig till dig som har fyllt 12 men inte 23 år.

UMO - din ungdomsmottagning på nätet
Här finns länk till UMO ungdomsmottagning på nätet som vänder sig till ungdomar mellan 13 och 25 år.

Stödcentrum för unga brottsoffer, Nordväst 010-444 05 50

Verksamheten erbjuder stödsamtal som hjälp att bearbeta brottshändelser, praktisk hjälp i kontakten med polis, åklagare och försäkringsbolag. Inför en rättegång kan föräldrar och brottsoffer få stöd. Vittnen kan få individuella samtal. Stödcentrum genomför också medlingar.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsof­fer­jou­ren är en ide­ell för­e­ning som ger stöd till per­so­ner som ut­satts för brott, bli­vit vitt­ne till brott el­ler är an­hö­rig el­ler när­stå­en­de till brottsof­fer. Dit kan man ringa och va­ra ano­nym om man vill och få stöd och in­for­ma­tion.

Socialtjänsten – om du eller en vän far illa 08-746 34 24

Om du är oro­lig för att ett barn el­ler ung­dom far il­la bör du kon­tak­ta mot­tag­ning­en på so­ci­al­kon­to­rets av­del­ning för barn och unga och be­rät­ta om din oro.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60
Hit kan man ringa om man har en psy­kisk kris el­ler be­fin­ner sig i en an­nan svår livs­si­tu­a­tion, för att få råd­giv­ning och stöd.

Dela: