Synpunkter, klagomål och överklagan till socialförvaltningen

Vi vill bli bättre på socialförvaltningen. Din medverkan och dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår verksamhet. Har du synpunkter, klagomål, förslag eller beröm, låt oss få veta.

Lämna synpunkter, klagomål, förslag eller beröm

Du kan kontakta verksamheten genom att ringa, komma på besök, via webben, skicka brev eller e-post. Dina synpunkter lämnas till ansvarig inom respektive enhet på förvaltningen. Du får information om vem som handlägger dina synpunkter och/eller klagomål inom två veckor. Du får självklart också lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Lämna synpukter direkt på webben

Anmäla allvarliga brister i socialtjänsten eller att ingen lyssnar

Om du inte får gehör för dina synpunkter eller om du tycker att det finns allvarliga brister i en socialtjänstverksamhet kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du som är barn eller ungdom och bor i HVB-hem eller familjehem kan ringa Socialstyrelsens stödlinje för att få information om dina rättigheter och framföra klagomål. Genom stödlinjen kan du vända dig direkt till Socialstyrelsen om du inte får gehör från socialnämnden och HVB-hemmet.

Anmäla felaktig eller orättvis behandling av myndighet

Om du anser dig ha blivit felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet kan du klaga hos justitieombudsmannen (JO). JO har till uppgift att granska om statliga och kommunala myndigheter följer lagar och förordningar. JO kan dock inte ändra på en kommuns beslut eller en domstolsdom.

Överklaga kommunens beslut om socialtjänstinsatser

Om du inte är nöjd med det beslut som kommunen har fattat om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) kan du överklaga vissa beslut till domstol. Om kommunen har fattat ett beslut som du inte är nöjd med ska du få ett skriftligt beslut av kommunen. Kommunen ska också informera dig om hur du gör för att överklaga.

Beslutet överklagas till förvaltningsrätten men ska skickas till kommunen. Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

Obs! En lämnad synpunkt till socialförvaltningen ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.

Dela: