Socialförvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete

Socialtjänstens verksamhet ska vara av god kvalitet. För att ha en god kvalitet behövs kunskap om vad klienter och brukare tycker om det bistånd de får, kontinuerlig uppföljning och utvärdering av insatser samt personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

Kvalitetsdeklarationer

Kvalitetsdeklarationer är våra löften till dig som medborgare/brukare som hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.

Kvalitetsdeklarationer i Solna stad

Brukarundersökningar

Brukarundersökningar är en viktig del i förvaltningens kvalitetsarbete. Resultatet av brukarundersökningarna ska utgöra underlag i arbetet med att utveckla och förbättra de verksamheter och den service som erbjuds.

Tillsyn och uppföljning

För att kunna veta att utförare av upphandlade vård- och behandlingsinsatser bedriver en verksamhet med tillräcklig god kvalitet gör socialförvaltningen regelbundet uppföljningar och tillsyner.

Läs mer om tillsyn och uppföljning

Synpunkter och klagomål

Vi vill bli bättre på socialförvaltningen. Din medverkan och dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår verksamhet. Har du synpunkter, klagomål, förslag eller beröm, låt oss få veta.

Läs mer om synpunkter och klagomål

Överklagan till Socialförvaltningen

Om du inte är nöjd med det beslut som kommunen har fattat om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) kan du överklaga vissa beslut till domstol. Om kommunen har fattat ett beslut som du inte är nöjd med ska du få ett skriftligt beslut av kommunen. Kommunen ska också informera dig om hur du gör för att överklaga.

Läs mer om överklagan

Dela: