Äldreforum och kommunalt pensionärsråd

Solna Stad har ett nära samarbete med de lokala pensionärsföreningarna för att underlätta utvecklingen av en god omsorg till Solnas seniorer. Detta görs med hjälp av två samarbetsorgan: kommunalt pensionärsråd och Äldreforum.

Kommunalt pensionärsråd, KPR

KPR är sammansatt av representanter från de politiska partierna och pensionärsorganisationerna: Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF

Syftet med KPR är att staden ska informera och samråda med pensionärsorganisationerna i frågor som är aktuella för de äldre i Solna. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Representanter i KPR:

Ordförande Samuel Klippfalk (KD), ordförande i omvårdnadsnämnden
Zanna Mårtensson (M)
Anne Utter (L)
Margareta Randwall (MP)
Inger Grape Olausson (V)
Elisabet Brolin (S)
Lena Westin (C)
Runo Carlsson, PRO Bergshamra-Ulriksdal
Lasse Lindström, PRO Huvudsta
Gösta Bluhm, SPF Brunnsviken
Bengt Norrbom, SPF Solrosen
Gunilla Karlsson SPF Skytten
Marja-Liisa Sairanen, PRO Råsunda

Sekreterare: Catharina Almer Chipperfield, e-post: catharina.almer-chipperfield@solna.se

Äldreforum i Solna

Pensionärsföreningarna i Solna: PRO och SPF med dess lokala föreningar har bildat ett samverkansorgan, Äldreforum.

Äldreforum får som remissinstans möjlighet att inkomma med synpunkter på ärenden som rör förändringar för de äldre i Solna. Det kan vara förändringar i avgiftssystemet eller införande av nya regler eller rutiner inom äldreomsorgen.

Delegater i Äldreforum:

Ordförande: Pär Markgren, PRO Råsunda
Sekreterare: Gösta Bluhm, SPF Brunnsviken + Per Stockhaus, SPF Solrosen
Lasse Lindström, PRO Huvudsta
Runo Carlsson, PRO Bergshamra
Bengt Norrbom, SPF Solrosen
Marja-Liisa Sairanen, PRO Råsunda
Gunilla Karlsson, SPF Skytten
Kassör: Page Holmberg
Revisor: Tom Molin + Evert Medbo

Ersättare:
Riitta-Liisa Damberg, PRO Bergshamra
Raili Saranpää, PRO Huvudsta
Laila Nordin, SPF Brunnsviken
Ingrid Holmberg, SPF Skytten
Lars G Lindström, PRO Råsunda

Äldreforums arbetsutskott består av ordförande och sekreterare.

Dela: