Avtalsuppföljning och tillsyn

För att staden ska kunna veta att utförarna av vård och omsorg bedriver en säker verksamhet görs regelbundet uppföljningar och tillsyner.

Avtalsuppföljning

Omvårdnadsförvaltningen gör årliga uppföljningar av verksamheterna för är att säkra att avtalad kvalitetsnivå uppnås och att verksamheten bedrivs inom gällande regelverk.

Vid uppföljningen identifieras styrkor och förbättringsområden som sedan ligger till grund för verksamheternas utvecklingsarbete. Verksamhetens utvecklingsarbete sammanfattas årligen i en utvecklingsplan.

Vad händer med resultatet?

Resultatet från avtalsuppföljningen redovisas för verksamheterna och för omvårdnadsnämnden. Verksamheternas åtgärder för att höja kvaliteten redovisas i den årliga utvecklingsplanen. Omvårdnadsförvaltningen granskar och följer upp utvecklingsplanerna.

Resultat från avtalsuppföljning för hemtjänst och vård- och omsorgsboenden

Tillsyn av hälso-och sjukvården

Omvårdnadsförvaltningen genomför regelbundet tillsyn av den kommunala hälso- och sjukvården.

Resultat från tillsyn av hälso- och sjukvårdens kvalitet i vård- och omsorgsboende

Dela: