Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter, klagomål eller förslag till förändringar och förbättringar? Om du har synpunkter på en verksamhets utförande så vill verksamheten få möjlighet att rätta till felaktigheter och brister.

Så här kan du framföra dina synpunkter och klagomål

  • I högerkolumnen under rubriken "Kontakta Solna stad" så väljer du "Skriv till oss". Där kan du välja vilket område du har synpunkter på och skriva ett meddelande till oss.

Hantering av synpunkter och klagomål

Solna stad ser dina synpunkter och klagomål som en hjälp att förbättra och utveckla verksamheten. Vårt mål är att ta hand om synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt och att rätta till fel som har uppstått.

På omvårdnadsförvaltningen finns därför tjänstemän som ansvarar för hantering av synpunkter och klagomål. Dessa kvalitetsutvecklare gör även uppföljningar av all verksamhet, tillsyner och avvikelserapportering.

Överklaga kommunens beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som kommunen har fattat om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) kan du överklaga. Om kommunen har fattat ett beslut som du inte är nöjd med ska du få ett skriftligt beslut av kommunen. Kommunen ska också informera dig om hur du gör för att överklaga.

Beslutet överklagas till förvaltningsrätten men ska skickas till kommunen. Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

Obs! En lämnad synpunkt till omvårdnadsförvaltningen ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.

Anmäla felaktig eller orättvis behandling av myndighet

Om du anser dig ha blivit felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet kan du klaga hos justitieombudsmannen (JO). JO har till uppgift att granska om statliga och kommunala myndigheter följer lagar och förordningar. JO kan dock inte ändra på en kommuns beslut eller en domstolsdom.

Dela: