Projekt och utbildningar

Här kan du läsa om vilka projekt som omvårdnadsförvaltningen deltar i samt större utbildningssatsningar.

Pågående projekt och utbildningar

Namn

Kort beskrivning

Kontaktperson

Lågaffektivt bemötande

Utbildningen i lågaffektivt bemötande som metod och som förhållningssätt för att undvika konflikter. Utbildningen ger kunskap om hur medarbetaren kan använda sig själv och synliggöra det egna beteendet som redskap och utvecklar samtidigt samarbetet i arbetsgruppen. Utbildningssatsningen omfattar grupp- och servicebostäder, personlig assistans samt ett gruppboende för personer med demens-sjukdom.Utbildningen finansieras av stimulansmedel.

Monica Lickander
Metodstöd Omvårdnadsförvaltningen erbjuder verksamheter inom äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning ett metodstöd i förändringsarbete. Metodstöd ges av implementeringsenheten inom CES (Centrum för epidemilogi och samhällsmedicin på KI). Annika Wiechel och Cecilia Linde
Silviacertifiering Omvårdnadsförvaltningen erbjuder vård- och omsorgsboenden i Solna att Silviacertifieras i Silviahemmets regi. En kompetenshöjning där hela personalstyrkan utbildas inom demensvård för att kunna erbjuda högsta möjliga livskvalitet för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga. Annika Wiechel och Cecilia Linde
Demensteam i hemtjänst

Omvårdnadsförvaltningen erbjuder utbildning inom demensvård för hemtjänstutförare där de får möjlighet att bilda särskilda demensteam som genom utbildningen får särskild kompetens att möta personer med demenssjukdom. På stadens hemsida kan man se vilka hemtjänstutförare som har ett certifierat demensteam.

Maria Wiklund
Nationell vårdplan vid livets slut Arbetet med att införa en ny nationell vårdplan för palliativ vård, NVP, pågår på vård- och omsorgsboende i Solna. Under hösten 2016 kommer utbildning ske i samarbete med Palliativt utvecklingscentrum i Lund. Cecilia Linde

Vidareutbildning för sjuksköterskor, AST

Omvårdnadsförvaltningen i Solna vill verka för att fler sjuksköterskor specialistutbildar sig inom Vård av äldre. De verksamheter som möjliggör för en sjuksköterska att genomföra specialistutbildningen på Karolinska institutet får möjlighet till viss ersättning.

Cecilia Linde

Inkontinensvård för sjuksköterskor

Omvårdnadsförvaltningen bekostar under hösten 2016 uppdragsutbildningen på 7,5 högskolepoäng i Inkontinensvård för sjuksköterskor på Sophiahemmet för att öka kompetensen inom detta område.

Cecilia Linde
Omvårdnadslyftet

Utbildningssatsning med syfte att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet. Satsningen finansieras med statsbidrag.

Annika Wiechel
Värdegrundsinspiratörer

Utbildning av värdegrundslinspiratörer inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Satsningen finansieras av statsbidrag.

Material från Anna Gilbes föreläsning hittar du här

Annika Wiechel, Maria Wiklund och Monica Lickander

Här hittar du avslutade projekt och utbildningar.

För mer information om avslutade projekt;
kontakta Annika Wiechel 08-746 3110 eller e-post: annika.wiechel@solna.se

Dela: