Det här lovar vi dig

Vi har samlat våra löften till dig i ett antal kvalitetsdeklarationer. De tydliggör våra tjänster och kvaliteten vi garanterar dig.

Här nedan finns länkar till de kvalitetsdeklarationer som rör äldreomsorg och funktionshinderområdet. I högerkolumnen finns en länk till alla kvalitetsdeklarationer som finns i Solna stad.

Kvalitetsdeklarationer för äldreomsorg

Anhörigstöd (PDF-dokument, 308 kB)


Handläggning av hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet samt vård- och omsorgsboenden (PDF-dokument, 155 kB)

Dagverksamhet (PDF-dokument, 239 kB)

Hemtjänst (PDF-dokument, 174 kB)

Samverkan omkring kost- och näringsfrågor (PDF-dokument, 534 kB)

Samverkan omkring demenssjukdom (PDF-dokument, 117 kB)

Samverkan omkring rehabilitering (PDF-dokument, 114 kB)

Trygghetslarm (PDF-dokument, 130 kB)

Vård- och omsorgsboende (PDF-dokument, 116 kB)

Kvalitetsdeklarationer för LSS

Daglig verksamhet (PDF-dokument, 598 kB)

Handläggning av stöd och service till personer med funktionsnedsättning (PDF-dokument, 1,3 MB)

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år LSS (PDF-dokument, 134 kB)

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet LSS (PDF-dokument, 135 kB)

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service

Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. Kvalitetsdeklarationerna utgår från de mål omvårdnadsnämnden har beslutat ska gälla, de krav som ställs i upphandling av utförare samt det som omvårdnadsförvaltningen funnit vara särskilt betydelsefullt för att du ska uppleva att insatserna är av god kvalitet.

Om du inte skulle vara nöjd, om en kvalitetsbrist uppstår eller om insatser uteblir ska det rättas till så snart som möjligt.

Dela:

Relaterade länkar