Brukarundersökningar

Brukarundersökningar är ett viktigt verktyg för kvalitetsarbetet i staden och för verksamheternas utvecklingsarbete.

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen genomförs sedan 2013 med Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".

Brukarundersökningar inom funktionshinderomsorg genomförs med Kvalitetsbarometern som tillhandahålls av Utredningsspecialisten.

Vad händer med resultatet?

Resultatet från brukarundersökningen ger verksamheterna och omvårdnadsförvaltningen en uppfattning om hur kunderna/brukarna upplever kvaliteten i omsorgen. Resultatet från brukarundersökningen visar på verksamhetsnivå hur kvaliteten uppfattas av brukarna/kunderna.

Om en verksamhet inte når upp till betyget god kvalitet på något område är det viktigt att det i utvecklingsplanen framgår vilka åtgärder som vidtas för att uppnå förbättringar. Omvårdnadsförvaltningen granskar och följer upp utvecklingsplanerna.

Resultat äldreomsorgen 2016

Socialstyrelsen genomför årligen brukarundersökningar inom äldreomsorgen. Alla som får hjälp i form av hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende får möjlighet att besvara enkäten.

Goda omdömen för kvaliteten i Solnas gruppbostäder och dagliga verksamhet 2015

För fjärde gången har kvaliteten i gruppbostäder och dagligverksamhet för personer med funktionsnedsättning undersökts i en lokal brukarundersökning. Resultatet visar goda omdömen, men även att det finns utvecklingsområden.

Resultat för gruppbostäder och daglig verksamhet 2013

Hösten 2013 gjordes en brukarundersökning för gruppbostäder och dagligverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Resultat för gruppbostäder och daglig verksamhet LSS 2011

Hösten 2011 gjordes en brukarundersökning för gruppbostäder och dagligverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Dela: