Brukarundersökningar

Brukarundersökningar är ett viktigt verktyg för kvalitetsarbetet i staden och för verksamheternas utvecklingsarbete.

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen genomförs sedan 2013 med Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".

Brukarundersökningar inom funktionshinderomsorg genomförs med SKL:s nationella brukarundersökning.

Vad händer med resultatet?

Resultatet från brukarundersökningen ger verksamheterna och omvårdnadsförvaltningen en uppfattning om hur kunderna/brukarna upplever kvaliteten i omsorgen. Resultatet från brukarundersökningen visar på verksamhetsnivå hur kvaliteten uppfattas av brukarna/kunderna.

Om ett utvecklingsområde identifieras i verksamhetens resultat är det viktigt att det i utvecklingsplanen framgår vilka åtgärder som vidtas för att uppnå förbättringar. Omvårdnadsförvaltningen granskar och följer upp utvecklingsplanerna.

Resultat äldreomsorgen 2018

Socialstyrelsen genomför årligen brukarundersökningar inom äldreomsorgen. Alla som får hjälp i form av hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende får möjlighet att besvara enkäten.

Resultat äldreomsorgen 2017

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra årliga brukarundersökningar i Sveriges samtliga kommuner. Syftet är att äldreomsorgen ska utvecklas och förbättras.

Goda omdömen för kvaliteten i Solnas gruppbostäder och dagliga verksamhet 2015

För fjärde gången har kvaliteten i gruppbostäder och dagligverksamhet för personer med funktionsnedsättning undersökts i en lokal brukarundersökning. Resultatet visar goda omdömen, men även att det finns utvecklingsområden.

Dela: