Brukarundersökningar

Brukarundersökningar är ett viktigt verktyg för kvalitetsarbetet i staden och för verksamheternas utvecklingsarbete.

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen genomförs sedan 2013 med Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?".

Brukarundersökningar inom funktionshinderomsorg genomförs med Kvalitetsbarometern som tillhandahålls av Utredningsspecialisten.

Vad händer med resultatet?

Resultatet från brukarundersökningen ger verksamheterna och omvårdnadsförvaltningen en uppfattning om hur kunderna/brukarna upplever kvaliteten i omsorgen. Resultatet från brukarundersökningen visar på verksamhetsnivå hur kvaliteten uppfattas av brukarna/kunderna.

Om en verksamhet inte når upp till betyget god kvalitet på något område är det viktigt att det i utvecklingsplanen framgår vilka åtgärder som vidtas för att uppnå förbättringar. Omvårdnadsförvaltningen granskar och följer upp utvecklingsplanerna.

Resultat äldreomsorgen 2013

Socialstyrelsen genomför årligen brukarundersökningar inom äldreomsorgen. Alla som får hjälp i form av hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende får möjlighet att besvara enkäten.

Resultat för äldreomsorgen 2012

Kvalitetsbarometern 2012, en undersökning av de äldres upplevelse av kvaliteten på äldreomsorgen i Solna. Här hittar du resultatet på enhetsnivå för samtliga boenden, demensboenden och hemtjänstutförare för år 2012. De hemtjänstutförare som under hösten 2012 hade färre än 4 kunder redovisas tillsammans med övriga utförare med färre kunder.

Resultat för gruppbostäder och daglig verksamhet LSS 2011

Hösten 2011 gjordes en brukarundersökning för gruppbostäder och dagligverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Annika Wiechel

Kvalitetsutvecklare vård- och omsorgsboende. Särskilt ansvar för utbildning, utveckling på omvårdnadsförvaltningen

08-734 23 91

Skicka meddelande till Annika Wiechel

Maria Wiklund

Kvalitetsutvecklare för hemtjänst, trygghetslarm och nattpatrull

08-734 27 78

maria­.wikl­und@solna.se

Besöksadress

Stadshusgången 2
Solna centrum Solna

Skicka meddelande till Maria Wiklund

Monica Edenståhl

Kvalitetsutvecklare för LSS-verksamhet

08-734 26 95

Skicka meddelande till Monica Edenståhl

Elisabeth Sundelin

Stabschef kvalitet och utveckling

08-734 20 15

Besöksadress

Stadshusgången 2
171 86 Solna

Skicka meddelande till Elisabeth Sundelin